Bài 1 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì ? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này. Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện


*

a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì ? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này ?

b) Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

1,375 A = …..mA 0,250 A = ….mA

125 mA = ………A 40 mA = …….A.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho


*

Quảng cáo

Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện gọi là cường độ dòng điện.

Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữa I.

Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

1,375 A = 1375 mA 0,250 A = 250 mA

125 mA = 0,125 A 40 mA = 0,04 A.


Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

Có đơn vị là ampe, kí hiệu đơn vị là A.

Ngoài ra có thể sử dụng đơn vị miliampe (mA) hoặc microampe (μA).

Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ là ampe kế.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Với một bóng đèn nhất định, dòng điện chạy qua đèn có cường độ …….thì đèn càng sáng.

 A. Càng lớn

 B. Càng nhỏ

 C. không thay đổi

 D. bất kỳ

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn càng sáng.

Chọn A

Ví dụ 2: Câu phát biểu nào đúng?

 A. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

 B. Đo cường độ dòng điện bằng Ampekế

 C. Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe (A )

 D. Cả ba nội dung A,B,C đều đúng

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

Có đơn vị là ampe, kí hiệu đơn vị là A.

Ngoài ra có thể sử dụng đơn vị miliampe (mA) hoặc microampe (μA).

Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ là ampe kế.

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Chọn câu sai. Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:


 A.Sáng khi có dòng điện.

 B.Không sáng khi dòng điện bình thường.

 C.Rất sáng khi cường độ dòng điện lớn.

 D.Sáng yếu khi cường độ dòng điện yếu.

Khi có dòng điện trong mạch thì đèn sẽ sáng, đèn sáng mạnh khi cường độ dòng điện lớn, đèn sáng yếu khi cường độ dòng điện yếu.

Do đó đáp án B sai.

Chọn B.

Câu 1: Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

 A.Tác dụng từ trên nam châm điện càng mạnh.

 B.Tác dụng nhiệt trên bàn là, bếp điện càng mạnh.

 C.Tác dụng sinh lý đối với sinh vật và con người yếu.

 D.Bóng đèn mắc trong mạch càng sáng.

Hiển thị đáp án

Vì dòng điện có cường độ càng lớn thì tác dụng của nó càng mạnh.

Nên nếu dòng điện càng mạnh thì tác dụng sinh lý đối với sinh vật và con người càng mạnh.

Chọn C.

Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7

Quảng cáo

Câu 2: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

 A.Cường độ dòng điện cho ta biết độ mạnh hay yếu của dòng điện

 B.Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kế.

 C.Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng nhiệt của nó càng mạnh.

 D.Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.

Hiển thị đáp án

Đơn vị đo của cường độ dòng điện là ampe (A). Dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Nên đáp án B sai

Chọn B.

Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7

Câu 3: Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

 A.Vật bị nhiễm điện hay không.

 B.Độ mạnh hay yếu của dòng điện qua mạch.

 C.Khả năng tạo ra dòng điện của một nguồn điện.

 D.Độ sáng của một bóng đèn.

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện.

Chọn B.

Câu 4: Chọn câu sai khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện.

 A.Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A)

 B.Cường độ dòng điện có đơn vị là độ C (°C)

 C.Cường độ dòng điện có đơn vị là vôn (V)


 D.Cường độ dòng điện có đơn vị là đề xi Ben (dB)

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A).

Chọn A.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

 A.Độ sáng của một bóng đèn phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua nó.

 B.Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng yếu khi cường độ dòng điện qua nó càng giảm.

 C.Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng mạnh khi cường độ dòng điện qua nó càng tăng.

 D.Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy các phát biểu trên đều đúng.

Chọn D

Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7

Câu 6: Cường độ dòng điện có kí hiệu là chữ cái nào?

 A. I

 B. U

 C. A

 D. V

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện có kí hiệu là I

Chọn A

Câu 7: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

 A.Vôn kế

 B. Nhiệt kế

 C. ampe kế

 D. Ẩm kế.

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

Chọn C.

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự….. hay……của dòng điện. Dòng điện càng……thì …….dòng điện càng lớn. ……dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.

Hiển thị đáp án

Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự mạnh hay yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn. Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.

Câu 9: Khi nối một bóng đèn vào các cực của bình ắc quy, đèn sáng. Hỏi khi đó dòng điện có chạy qua bình ắc quy không? Tại sao?

Hiển thị đáp án

Dòng điện có chạy qua bình ắc quy. Bởi vì bản chất dòng điện trong kim loại là dòng các electron, ở mạch ngoài (ngoài nguồn) các electron bị cực âm của nguồn đẩy, và đi về cực dương của nguồn. Đến đây, các electron phải tiếp tục đi qua nguồn về phía cực âm của nguồn, để tạo ra dòng điện tiếp tục, nếu không thì dòng điện sẽ tắt ngay và bóng đèn không thể sáng lâu dài được.

Câu 10: Cường độ dòng điện nói lên “độ mạnh” của dòng điện. Nếu trong cùng một thời gian, số electron đi qua tiết diện của dây dẫn nào nhiều hơn thì tức là cường độ dòng điện trong dây dẫn ấy lớn hơn. Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy giải thích tại sao khi mắc các dây dẫn nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn là như nhau?

Hiển thị đáp án

Nếu số electron không sinh ra thêm, cũng không mất đi trong quá trình chuyển động thì trong một đơn vị thời gian, có bao nhiêu electron đi qua dây dẫn lớn thì cũng có bấy nhiêu electron đi qua dây dẫn nhỏ. Vậy khi mắc nối tiếp, cường độ dòng điện tại mọi điểm trên mạch điện như nhau.

Câu 11: Trong giờ thực hành, Hiếu và Nghĩa dự định dùng hai bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp với một nguồn điện. Hai bạn dự đoán kết quả sẽ quan sát được như sau:

Hiếu: Cả hai đèn đều sáng bình thường vì chúng có cùng một dòng điện đi qua.

Nghĩa: Có một đèn sáng bình thường, một đèn sáng không bình thường.


Hãy cho biết ý kiến của mình về cuộc tranh luận trên của hai bạn.

Hiển thị đáp án

Hiếu phát biểu sai, còn Nghĩa phát biểu chỉ đúng một phần: Có một đèn sáng bình thường và một đèn sáng không bình thường.

Có hai trường hợp có thể xảy ra”

–Có một đèn sáng bình thường và một đèn sáng không bình thường, nếu dòng điện qua mạch bằng với cường độ dòng điện định mức của một trong hai bóng đèn đó. Đèn còn lại hoặc tối hơn bình thường hoặc sáng hơn bình thường, tùy theo cường độ dòng điện qua mạch nhỏ hơn hay lớn hơn cường độ dòng điện định mức của đèn đó.

–Cả hai đều sáng không bình thường, nếu dòng điện qua mạch đều không bằng với cường độ dòng điện định mức của hai đèn.

Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7

Dạng 8: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp ánDạng 9: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp ánDạng 10: Bài tập về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện hay, có đáp ánDạng 12: Cách đổi đơn vị cường độ dòng điện cực hay, có đáp ánDạng 13: Bài tập về Ampe kế cực hay, có đáp ánDạng 14: Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiếtGiải bài tập Vật lí 7Giải sách bài tập Vật lí 7Giải VBT Vật Lí 7470 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp ánTop 37 Đề thi Vật Lí 7 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Học tốt toán 7 – Thầy Lê Tuấn Anh

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Nguồn Gốc Bánh Trung Thu Có Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Thế Nào?

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Tag: cường độ dòng điện là gì vật lý 7