Tài liệu "Tổng hợp những công thức đồ vật lý đại cương" do giáo viên Cao Văn Tú biên soạn reviews đến các bạn những phương pháp và bài xích tập thứ lý về vận tốc, gửi động, trọng lực, làm phản lực,... Hy vọng đây là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho các bạn.
Bạn đang xem: Công thức vật lý đại cương

*

Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG I  1. địa chỉ được xác minh bởi R cùng với M(x, y, z) 5. Gia tốc.     R  x.i  y. J  z.k  tốc độ trung bình của chất điểm:   Độ to của R:  v atb  t R  x2  y 2  z 2  gia tốc tức thời:  x  x(t )      v dv d 2 .r 2. Vào hệ tọa độ đề các:  y  y (t ) att  lim   2 t 0 t dt dt  z  z (t )   Véctơ gia tốc:     3. Phương trình quỹ đạo: f(x, y, z) = c. A  a x .i  a y . J  a z .k * Chú ý:  dv x d 2 .x  Dạng con đường thẳng:  x a   2  dt dt y = ax + b  dv d2y  Dạng mặt đường tròn: Mà: a y  y  2 ( x  a) 2  ( y  b) 2  R 2  dt dt  dv z d 2 z  Dạng elip: a z   2 x2 y2  dt dt  1 nên lúc đó ta có: a2 b2  Dạng parabol: 2  dv   dv y   dv z  2 2 a  a  a  a   x    2 2 2     y = ax2 + bx + c x y z  dt   dt   dt  4. Vận tốc.  vận tốc tiếp tuyến:  gia tốc trung bình của hóa học điểm: dv s at  vtb  dt t  vận tốc pháp tuyến:  tốc độ thức thời: v2 s ds an  vtt  lim  R t dt t 0  Độ lớn:  Véctơ vận tốc:   a  an2  at2  ds dr v  6. Vận động thẳng biến hóa đều: dt dt  Vị trí: dv v"v v  v0  a  at       dt t t v  v x .i  v y . J  v z .k  dx ds 1 v x  dt v  v0  at  ;  s  v0t  at 2  dt 2 Mà: v y   Phương trình tọa độ: dy  dt x  x0  s  dz v x  dt  Hệ thức chủ quyền với thời gian:  v 2  v02  2.as nên khi đó ta có: v  v x2  v y2  v z2Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 1Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin cùng Truyền thông. V0 .sin  v02 .sin 2  hmax  v0 .sin  .  *) Mối tương tác giữa an, w 2g 2g v2 an   an  w 2 .R   R *) Chú ý: mối tương tác giữa v , w *) một vài công thức của vận động tròn    v  w.R  v  w.R đều: w = const. - Chu kỳ: (*) bài toán: Ném một đồ vật từ mặt khu đất hướng lên  2 với vận tốc ban đầu v0 phù hợp với phương ngang T ( s) một góc  . Khảo sát hoạt động của vật. W - Tần số: *) tầm xa (L): L = OB 1 w 2v0 . Sin  f   ( Hz) y  0  t CĐ  T 2 g - tốc độ góc trung bình: Vậy: w v . Sin 2 2  tb  L  xmax  0 t g - vận tốc tức thời: *) Ném xiên lên từ chiều cao h so với khía cạnh đất: w dw   lim  1 y  h  v0 .sin .t  gt 2 t 0 t dt 2 *) Công thức chuyển động tròn thay đổi Khi đạt hmax thì: đều: v0 .sin  w  w0 1 vy  0 t   ;   w0 t  t 2 g t 2 lúc đó: d w0  w0  t  ; w  w  2 2 2 v02 . Sin 2  dt 0 hmax  h 2g 7. Vận động ném xiên: v x  v0 x  v0 . Cos MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP  Theo trục Ox:  x  s  w0 . Cost a  0 1. Xác định vị trí của hóa học điểm hoạt động  x được.  2. Cho biết dạng vận động của những a  a y   g  phương trình. Theo trục Oy: v y  v0 .sin   gt 3. Khẳng định vận tốc, tốc độ trung bình, gia  tốc, vận tốc trung bình, gia tốc tức thời của  y  v0 . Sin t  1 gt 2  2 chất điểm.  tiến trình dạng parabol. 4. Khẳng định gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến. *) Độ cao hoạt động mà vật giành được ? 5. Xác định các loại hoạt động của hóa học (hmax) điểm. V 0 .sin  6. Những bài toán về vận động ném xiên của vy  0  t  hóa học điểm. G Vây:Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 2Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin cùng Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG II1.L c tổng hợp chức năng lên vật: 10. Trọng l c. P  m.g F  F1  F2  ...  Fn  tốc độ trọng trường:2. Khi ở tinh thần c n b ng: g0  G. M F  F1  F2  ...  Fn  0 R2  vận tốc trọng ngôi trường ở độ cao h:3. Khối lượng: M m    dV gh  G. ( R  h) 2 1 trong đ :4. Định dụng cụ Niuton : F  0a F m  M: Kh i lượng tr i đ t. A F  : B n nh tr i đ t. M  h: Độ cao đối với tr i đ t.5.Phương trình cơ bạn dạng của cơ học: Chú : F  m.a g.R 26. Định phương tiện Niuton gh  :  R  h 2 FAB  FBA 11. L c lũ h i.  FAB , FBA là nhị l c tr c đối.  Độ lớn:  trong hệ kín:  nôi luc  0 . Fđh = k.x7. Định lý về cồn lượng:  Độ cứng: (k) dk mg F k dt l0Với: k  m.v là đụng lượng c a đồ vật ĐV: (kgm/s)  lúc ta kéo: x  l  l08. Độ biến thiên về đụng lượng:  lúc ta nén: x  l0  l t2 k  k2  k1   F .dt Chú : t2 t1  Fđh  k l0  l Trong đ :  F .dt là xung lượng c a l c vào Trong đ : t1  x : độ i n thiên c a l xo.thời gian t t1 -> t2. 12. Bội phản l c. (N)Trong trạng th i F hông đổi:  Vật vận động n m xung quanh phẳng ngang k dưới tính năng của l c kéo. F t *) phường l c:  Chú : Q = N = phường = mg k  2mv.sin  v  2v.sin  o ướng lên:9. L c hấp d n. Q  N  p.  Fy  mg  F.sin  m1.m2 o ướng xuống: Fhd  G. R2 Q  N  p  Fy  mg  F.sin   N .m2 Với: G  6,67.1011  2   kilogam Tổng hợp cách làm chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 3Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông. Vật hoạt động trên phương diện phẳng nghiêng: Q  N  Py  p. Cos  mg cos Gia tốc: a  g(sin   cos )13. L c ma sát. Fms  .N14. Xác định l c ma sát:  bước : tìm N( phản nghịch l c)  Xác định: Fmsnmax = ?.  cách : xác định Fk t   ? 2  cách : o sánh Fmsnmax cùng với Fk t   Fms = ? 2  giả dụ Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fk t  2 2  ví như Fmsn max  Fk t   Fmsn max 2  ví như Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fmsn max 2(*) những công thức đề nghị chú ý:  Gia tốc: mét vuông g  m1g P2   P1 a  m1  mét vuông m1  m2  L c c ng T ( xét với vật m2) T  mét vuông g  m1a  mét vuông ( g  a) MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1. Xác minh các l c như: l c ma sát, l c c ng d y, làm phản l c, trọng l c, áp l c . 2. Các bài toán về động lượng, xung lượng trong một thời gian. 3. Xác định các l c như: l c hấp d n, l c hướng t m, 4. Các bài toán về l c bầy h i 5. Những bài toán chuyển động trên mặt phẳng ngang, phương diện phảng nghiêng, vận động trên dòng dọc. 6. Các xác minh l c ma tiếp giáp ngh , ma gần cạnh c đại, .Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 4Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IV1. Công của l c F vào đ : domain authority  F.ds  F.ds.cos  I: ô n u n t nh c a vật dụng r n (kg.m2)Với:    F, v   : vận t c g c (rad/s)  Định lý động n ng 2:  N u   900  da  0 I .w22 I .w12  N u   900 g c nhọn  domain authority  0 ( l c ph t A  Wđ 2  Wđ 1   2 2 động) (*) Chú :  N u   900 g c t  da  0 (l c c n) Khi vật dụng r n vừa gửi đọng tảo vừa chuyển2. Công của F trên đoạn MN. Cồn tịnh tiến. Khi ấy động n ng của nó: A   da   Fds m.v 2 I .w2 Wđ  3. Công nhưng F th c hiện được trong hệ đề các: 2 2 A   da   Fx dx   Fy dy   Fz dz 9. Nỗ lực n ng. AMN = Wt(M) – Wt(N)4. Công suất trung bình. ( tb )  cố gắng n ng trọng trường: A tb  (W ) Wt = mgz + c t  nỗ lực n ng bầy h i:5. Hiệu suất tức thời: 1 domain authority Wt  k.x2 tt  xuất xắc tt  F.v 2 dt  cố kỉnh n ng( năng lượng điện trường)6. Công và hiệu suất của l c tác dụng trong q1.q2chuyển hễ quay. Wt  k. Da  Ft .ds.cos   Ft .r.d  .r 10. Cơ n ng.Suy ra: W = Wđ + Wt da   M. 11. Vấn đề va chạm. Dt7. N ng lượng. m , m  Xét đồ dùng  1 2  cho va va xuyên t m cùng với  Thông qua quy trình th c hiện tại công:  v1 , v2  A = W2 – W1 nhau:  vào hệ cô lập: o Định luật pháp bảo toàn hễ lượng: W1  W2  A  0 m1v1  m2v2  m1v "1  m2v "28. Động n ng. O Va chạm bầy h i: 1 m1v12 m2v22 m1v "12 m2v "22 Wđ  m.v2 ( J )     v "1 , v "2  ? 2 2 2 2 2  Định lý về cồn n ng 1: o Va đụng mềm: 2 m.v2 m.v 2 m1v1  m2v2  (m1  mét vuông )v  v? A  Wđ 2  Wđ 1   1 2 2  ĐN vào trường hợp trang bị r n quay: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP I . 2 I . 2 1. Xác định công của những l c. Wđ  Wđ  2. Những bài toán về n ng lượng, đụng n ng, 2 2 cầm n ng .Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 5Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VI1. P suất khí: 9. Ai bình thông nhau. F 1 p1V1  p2V2  (V1  V2 ) p. P hay phường  ngươi .nO .v "i2 s 3 10. Nhiệt dung của khí lý tưởng.2. Sức nóng độ.  sức nóng dung mol khí đẳng tích: T = t + 273 (K) f 1 cV  R  Đẳng nhiệt: p hay pV = const. 2 V  nhiệt dung mol khí đẳng áp: p1V1 = p2V2 f 2 V cp  R  Đẳng áp: V T ,  c onst 2 T 11. Cách làm về lượng thêm bớt. V1 V2  p  p m  m  T1 T2 p. M  Đẳng tích: V T , p.  c onst 12. Các đơn vị. T  1 l t = 1 dm3 = 10-3 m3 p1 p2   1 at = 1,013.105 pa= 1N/m2 =736 mmHg T1 T2  1 Torr = 133,3 pa = 1 mmHg3. Phương trình tinh thần của khí lý tưởng.  p( N / mét vuông ), V (m3 )  R  8,31.103 J m V  Kmol.K pV  nRT  RT  0 RT   p(atm), V (m3 )  R  0,083 at.m Kmol.K 3 A 22, 4 *) Công thức cân nặng riêng:  p(atm), V (lit )  R  0,083 at.lit mol.K p   D (g / l) RT4. Động n ng mức độ vừa phải của ph n t . MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1 3 Eđ  mv 2  kB .T 1. Tính áp suất khí trong tâm trạng lý tưởng, 2 2 23Với: kB = 1,38.10 (J/K) tính ánh sáng tuyệt đối, xác định thế tích.5. Bậc t do. 2. Các quy trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng  Bậc t vị của nguyên t solo ph n t : f = 3 nhiệt,  Bậc t vị của nguyên t lư ng ph n t : f 3. Độ trở nên thiên nội n ng của khí lý tưởng. =5 4. Xác định thể tích, áp suất, ánh sáng tuyệt  Bậc t vày của nguyên t đa ph n t : f = 6 đối.6. Động n ng mức độ vừa phải của ph n t khí trong (*) Chú :bậc t do. - giải pháp đổi đối chọi vị trong những bài toán. F Eđ  kB .T 27. Biểu thức nội n ng của khí lý tưởng. F U  n. RT 28. Độ thay đổi thiên nội n ng. F U  n. RT 2Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 6Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VIII 1. Nội n ng là hàm của trạng thái. W  Wđ  Wt  U f U  n. .R.T 2. Độ biến hóa thiên n ng lượng toàn phần. 2 W  A  Q  nhiệt độ lượng mà lại hệ nhận được: * vào đ : f f Q  U  n. .R.T  .V .( p2  p1 )  A: công nhưng hệ dấn được(J). 2 2.  Q: nhiệt độ lượng nhưng mà hệ thừa nhận  sức nóng dung mol đẳng tích: được(J). CV  f R  U : độ biến hóa thiên nội n ng của 2 hệ. 9. Quá trình đẳng áp. V1 V2   Q’ = - Q: nhiệt lượng mà hệ T1 T2 truyền rằng (J).  Công cơ mà hệ dìm được:  A’ = - A: công mà hệ sinh ra (J). V2 A    pdV   p(V2  V1 )   p.U 3. Trong hệ xa lánh V1 A  0, Q  0  U  0  U  const  Độ biến hóa thiên nội n ng của hệ: 4. Quy trình khép kín. F U  A  Q  0  A  Q U  n. .R.T 2 5. Quá trình biến thiên nhỏ.  nhiệt lượng cơ mà hệ nhấn được: dU  A  Q f 2 6. Công mà hệ khí nhận ra trong thời Q  U  A  n. .R.T 2 gian t: V2  nhiệt dung mol đẳng áp: A   domain authority    pdV f 2 cp  R V1 2  bí quyết Mayer: 7. Sức nóng dung trong quá trình c n b ng. C p.  cV  R  sức nóng dung riêng:  ệ số poisson: Q f 2 c  mdT f  nhiệt dung mol: 10. Quá trình đẳng nhiệt: p1V1 = p2V2 C  c  Công à hệ nhận được: Vậy: V2 V2 dV V m A    pdV    nRT .  nRT . Ln 1 Q  .cdT V V2  V1 V1 p1 p2  Độ i n thiên nội năng c a hệ: 8. Quá trình đảng tích:  U  0 T1 T2  Công mà hệ dấn được:  sức nóng lượng à hệ nhận được: V2 phường A0 Q  U  A   A  nRT . Ln  nRT . Ln 1 V1 p2  Độ trở thành thiên nội n ng của hệ:Tổng hợp cách làm chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 7Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. 12. Quy trình đoạn nhiệt.*  Độ trở thành thiên nội n ng của hệ: f U  n. .RT 2  Công à hệ nhấn được: f A  U  n. .R.T 2 MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1. Xác định các quá trình đẳng tích, quá trình đẳng nhiệt, quá trình đẳng áp. 2. Xác minh công mà lại hệ dìm được trong các quá trình. 3. Khẳng định độ phát triển thành thiên nội n ng của hệ. 4. ..Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 8Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IX 1.Quá trình thận nghịch. S  0  Asinh = Anhận  Qnhận = Qtỏa MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 2. Iệu suất của động cơ nhiệt. A" q.1  Q" 2 Q" 1. Khẳng định hiệu suất của các động cơ( rượu cồn    1 2 q1 Q1 q1 cơ nhiệt, hộp động cơ lạnh ) 3. ệ số có tác dụng lạnh của sản phẩm làm lạnh. 2. Xác định Các quá trình thuận, nghịch của q2 Q2 các động cơ.   3. Khẳng định các việc về nguyên lý A Q"1 Q2 Entropi. 4. Iệu suất của quy trình cacno thuận nghịnh.  chu trình thuận:( Động cơ nhiệt) T2   1 T1  chu trình nghịch: ( y là lạnh) quận 2 T2   A T1  T2 T đ ta c : T2   1 T1 5. Độ thay đổi thiên Entropi giữa trạng thái cùng theo một chu trình thuận nghịch. 2  Q S  S 2  S1 .  1 T  Đối với khí lý tưởng: M  T V  S  .CV . Ln 2  R. Ln 2    T1 V1  M  phường V   .CV . Ln 2  C phường . Ln 2    p1 V1  Chú ý: Đơn vị của : J/K o Biểu thức động lượng của nguyên tắc II: Q S   T o nguyên tắc t ng entropi:Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 9Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. MỘT SỐ CÔNG  THỨC BỔ XUNG VẬT LÝ 1 1. Vật chuyển động thẳng đều:  F  0 . 2. V(m/s) m a=0 m b b 0 t(s) 2,5 5 -2 (Hình 1) a. Chuyển động thẳng nhanh dần đều: b a m b. Vận động chậm dần dần đều: b a m3.

Xem thêm: Benzen Tác Dụng Với Naoh - C6H5Oh + Naoh → C6H5Ona + H2O

  F F  m   m v  v (Hình 2) (Hình 3)  Đối cùng với hình :    "  F, v   1800    Đối cùng với hình :    "  F, v     900Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 10