Đến với tài liệu công thức giải nhanh môn đồ vật lý lớp 11 các bạn sẽ được xem thêm các bí quyết giải nhanh ví dụ như: Điện trường; Điện tích của một vật; Lực thúc đẩy giữa hai điện tích điểm; cường độ điện trường... Mời chúng ta cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Bạn đang xem: Công thức tính nhanh vật lý 11

*

CÔNG THỨC GIẢI nhanh VẬT LÝ 11 CHƢƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƢỜNGI. Những việc cơ phiên bản về lực điện, năng lượng điện trƣờng: * Cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp: E  E1  E2 q - CT tổng quát để tính độ mập E : 1. Điện tích của một vật: q = N.e  Số e: N e E  E12  E22  2 E1E2cosTrong đó: e  1, 6.1019  C  là điện tích nguyên tố. Xuất xắc E  E12  E22  2E1E2cos        N là số electrôn thừa nhận vào hay mất đi. + N > 0: mất giảm electron - những TH đặc biệt: + N 0: TH1: Hai điện tích để tại A cùng B thuộc dấu: điện thoại tư vấn r là khoảng chừng Độ lớn: F qE q cách đến điện tích có độ lớn nhỏ tuổi hơn. Vị trí cân bằng nằm trong d q 0: E : phía ra; Q ví như đề bài bác cho r   rất nhỏ dại  rã   sin  AMN Fd q .q 6. Hiệu điện thế: U MN  E.d MN  VM  việt nam  V   r  Fd  phường r k 122 q p 2 2 r 7. Tụ điện: Fkk r  r 2 r a. Điện tích của tụ điện: Q  CU  CEd  C     2  r  3 F r r  vào đó: C(F): năng lượng điện dung của tụ điện. U(V): hiệu điện cố kỉnh giữa hai bản tụ.* Trƣờng hợp điện tích thăng bằng trong năng lượng điện trƣờng: E(V/m): độ mạnh đt giữa hai bạn dạng tụ.Nếu đề bài xích cho r d(m): khoảng cách giữa hai bản tụ.   rất nhỏ  tung   sin  Q F qE r b. Điện dung của tụ điện: C F  chảy   d    sin  U p mg S (*) Tụ điện phẳng: C  F  ; C   , S , d ; C  Q,U 10. Vấn đề hạt những vết bụi nằm cân bằng trong k 4 dđiện trƣờng thân hai bạn dạng tụ điện: trong đó: S(m2): phần diện tích s đối diện giữa 2 bạn dạng tụ.  : hằng số năng lượng điện môi (   1 ); k  9.109  Nm2 / C 2  . U -----Fd  phường  q E  mg tốt q  mg d +q>0 c. Năng lƣợng điện trƣờng vào tụ điện:Trong đó: E(V/m): cường độ điện trường. 1 Q 2 QU m(kg): trọng lượng hạt bụi. U(V): hiệu điện nạm giữa 2 bản tụ điện. +++++ W  CU 2   J  2 2C 2 d(m): khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ điện. G(m/s2): vận tốc trọng ngôi trường (thường lấy g = 10m/s2). * lưu ý quan trọng lúc giải bài tập về tụ điện: + Nối tụ vào nguồn thì hiệu điện cố U ko đổi:II. Những bài toán về công của lực điện trƣờng với năng lƣợng Usau = Utrước = constđiện trƣờng bên phía trong tụ điện: + Ngắt tụ thoát khỏi nguồn thì điện tích Q ko đổi: 1. Tương tác giữa cƣờng độ điện trƣờng với hiệu năng lượng điện thế: Qsau = Qtrước = const U V  U1 d1 E    CHƢƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI d m U 2 d2 q Ne UTrong đó: U(V): hiệu điện thế; d(m): khoảng cách giữa nhị điểm 1. Cƣờng độ cái điện: I    Atrong năng lượng điện trường hồ hết E . t t R 2. Công của lực năng lượng điện trƣờng: A (J) 2. Ghép điện trở: AMN  qEdMN  qU MN  q VM  việt nam   WM  WN  qE.MN .cos a. Mắc nối tiếp:Với: dMN là hình chiếu của lối đi (MN) lên 1 đường sức điện; Rnt  R1  R2  ...  Rn  Rnt  R1 , R2 ,..., Rn nếu hình chiếu cùng chiều E thì dMN > 0; còn nếu hình chiếu ngược I nt  I1  I 2  ...  I n ; U nt  U1  U 2  ...  U nchiều E thì dMN 5. Trường hợp mắc R1 vào hđt U thì công suất P1, còn ví như mắc R2 vào R1.r U2hđt U thì năng suất là P2 PRmax  R  ( R1 ss r )  và PR  + hiệu suất khi mắc cả R1 với R2 tiếp liền vào U là: R1  r max R 1 1 1 phường .P + ví như mạch ngoài gồm nhiều điện trở (R, R1, R2,…) thì công    Pnt  1 2 suất trên R cực đại khi R = điện trở tương tương của tất cả các điện Pnt P1 P2 P1  P2 trở sót lại (kể cả r) + công suất khi mắc cả R1 với R2 tuy nhiên song vào U là: + giả dụ tồn trên hai quý giá điện trở R1 với R2 làm thế nào cho P1=P2, thì: Pss  P1  P2 E2 r  R1.R2 với P1  P2  . 6. Bài toán nhiệt lƣợng và năng suất tỏa nhiệt: R1  R2  2r U2 + nhiệt độ lượng: Q  I 2 Rt  t  UIt  J  13. Ghép điện áp nguồn thành bộ: R Eb  E1  E2  E3 .  En a. Mắc nối tiếp: U2 rb  r1  r2  r3 .  rn + năng suất tỏa nhiệt: p  I 2R   UI  W  R b. Mắc tuy nhiên song (các nguồn giống nhau, có n hàng): 7. Công và hiệu suất của loại điện qua đoạn mạch r a. Công của dòng điện: A  U .q  UIt  J  Eb  E ; rb = sô mặt hàng A c. Mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn tương tự nhau): b. Công suất điện: P  UI  W  t r.  sô côt  Eb  E.  sô côt  ; rb = 8. Mối cung cấp điện: sô sản phẩm Anguôn a. Suất điện đụng của mối cung cấp điện: E  V  CHƢƠNG III. DÒNG ĐIỆN trong CÁC MÔI TRƢỜNG qTrong đó: A = Anguồn(J): Công của lực lạ làm di chuyển điện tích q 1. Điện trở của dây dẫn kim loại: R từ rất này sang cực kia của mối cung cấp điện. S Anguôn trong đó: (m) : chiều nhiều năm dây; S(m2): huyết diện dây dẫn; b. Hiệu suất của mối cung cấp điện: Pnguôn   E .I  W  t   m  : năng lượng điện trở suất. C. Công của nguồn điện: Anguôn  E .I .t  E .q  J  2. Điện trở suất nhờ vào vào nhiệt độ độ: 9. Câu hỏi hiệu suất đung nóng nƣớc:   0 1   .t   m   R  R0 1   .t     mc  t2  t1  mc  t2  t1  trong đó:   K  : hệ số nhiệt năng lượng điện trở; 1 Qdun sôi H  %  .100%  .100%  .100% Adiên Adiên UIt t  t  t0 : độ đổi khác nhiệt độ.10. Định luật Ôm cho toàn mạch: 0  m  : điện trở suất làm việc t0 0C (thường lấy 200C). + Cường độ cái điện: E   m  : năng lượng điện trở suất sống t 0C I  A R0    : điện trở suất sinh hoạt t0 0C (thường mang 200C). R  Rngoài + Hiệu điện nỗ lực hai đầu A(+)B(-): R    : điện trở suất sinh hoạt t 0C U AB  E  I .r  I .Rngoài 3. Suất sức nóng điện rượu cồn (suất điện đụng của cặp nhiệt điện): E  T T1  T2   T Tlon  Tnho  V  E + Khi xẩy ra đoản mạch (RN = 0): I   A vào đó: T V .K 1  : hệ số nhiệt năng lượng điện động. R11. Hiệu suất của nguồn điện: T1  T2 : hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu lạnh. A U  r.I  RNH  %   có ích .100%  N .100%  1   .100%  .100% 4. Cƣờng độ cái điện vào dây dẫn kim loại: Anguôn E  E  RN r q N qe12. Việc cực trị: I   n. Qe .S .v ; - năng suất tiêu thụ trên mạch ngoại trừ cực đại: t t nếu như RN là 1 biến trở, khi đó công suất cực lớn trên RN được N n .N m N D.N Atính theo công thức: n   mol A  . A  V V A V A E2 E2 + n: mật độ electron trong sắt kẽm kim loại (m-3) PN max   lúc RN  r 4r 4 RN + qe=-1,6.10-19(C): năng lượng điện của electron. + S: máu diện dây dẫn (m2) - hiệu suất tiêu thụ trên R cực đại: + v: vận tốc trôi của electron (m.s-1) + ví như mạch ngoài gồm R1 mắc thông suốt với R thì: + N: số electron trong kim loại E2 + V: thể tích sắt kẽm kim loại (m3) PRmax  R  ( R1 nt r )  R1  r cùng PRmax  + m: cân nặng kim loại (kg) 4R + A: phân tử khối kim loại (kg/mol) + nếu mạch ngoài có R1 mắc song song với R thì:GV. Nguyễn táo bạo Trường 3 + N A  6,02.1023 (mol 1 ) : hằng số Avogdro N I 3 B = 4.10-7 I = 4.10-7nI = 4 .107. + D(kg/m ): KL riêng rẽ của kim loại. D day5. Định quy định 1 Faraday: m  k.q  k.It  g  ; Với: (Giả sử những vòng dây quấn gần kề nhau).Trong đó: k là đương lượng chất hóa học của chất được hóa giải ra ngơi nghỉ +  ông  N  duong.kinh.day  N .d day (m): chiều nhiều năm ốngđiện cực; dây. Q = I.t (C): là năng lượng điện lượng qua bình năng lượng điện phân. + dây  N  Chu.vi.ông  N . .Dông  m  : chiều dài sợi dây AIt Định cơ chế 2 Faraday: m   kq  g  , bí quyết này N 1 F .n + n  (vòng/mét): số vòng dây bên trên 1 đ/vị c/dài. ông d daythường được áp dụng với công thức: + N: số vòng dây của ống; m  DV .  D.S.h + Dống: Đường kính ống dây; ddây: 2 lần bán kính sợi dây.Trong đó: A(g/mol): số khối; 6. Trường đoản cú trƣờng của đa số dòng năng lượng điện I(A): cường độ dòng điện; Véc tơ chạm màn hình từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây nên bằng t(s): thời hạn điện phân; tổng các véc tơ cảm ứng từ vì chưng từng mẫu điện gây ra tại điểm ấy: F = 96500 (C/mol): hằng số Faraday;     n là hóa trị; B  B1  B2  ...  Bn h(m): độ dày của KL bám vào Katot; 7. Lực Lo-ren-xơ: D(kg/m3): trọng lượng riêng kim loại; V(m3): thể tích sắt kẽm kim loại bám vào Katot. Bao gồm độ lớn: f = |q|vBsinα ;   v, B Nếu xẩy ra cực dương tan, coi cường độ mẫu điện là không đổi,khi đó khối lượng m với bề dày h được xác định: 8. Quỹ đạo của một hạt năng lượng điện trong một từ bỏ trƣờng đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với từ bỏ trƣờng, là 1 trong m1 h1 t1 mặt đường tròn phía trong mặt phẳng vuông góc với từ bỏ trường, có buôn bán   kính: m2 h2 t2 mv 2 2 R m R= ; Chu kỳ: T    2 |q|B  v qB CHƢƠNG IV. TỪ TRƢỜNG1. Cảm ứng từ chạm màn hình từ trên một điểm trong sóng ngắn từ trường là đại lượng đặc trưng CHƢƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪcho độ bạo gan yếu của tự trường với được đo bởi thương số giữa 1. Tự thông: từ thông sang 1 diện tích S để trong sóng ngắn đều:lực từ công dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng diện để vuông  = BScosgóc cùng với đường chạm màn hình từ tại đặc điểm đó và tích của cường độ mẫu Với  là góc giữa pháp đường n và vecto cảm ứng từ B .điện cùng chiều lâu năm đoạn dây dẫn đó Đơn vị trường đoản cú thông: vào hệ SI đơn vị chức năng từ thông là Vêbe (Wb): F 1N 1Wb = 1T.1m2.B= ; Đơn vị chạm màn hình từ: tesla (T): 1T=  B F Chú ý: Từ trải qua N vòng dây, từng vòng có diện tích S là: I 1A.1m I .sin   = NBScos2. Biểu thức tổng thể của lực từ: 2. Hiện tại tƣợng chạm màn hình điện tự F = BI sinα  F  2.107 I1I 2 r cùng với     B, + mỗi một khi từ trải qua mạch kín đáo (C) phát triển thành thiên thì trong mạch kín đáo (C) xuất hiện thêm một cái điện call là hiện nay tượng chạm màn hình điện từ. + hiện nay tượng cảm ứng điện từ chỉ vĩnh cửu trong khoảng thời gian từ câu hỏi treo đoạn dây dẫn có lực tự Ft vuông góc với trọng thông qua mạch kín biến thiên.lực phường thì dây treo hợp với phương thẳng đứng góc  : 3. Định phương tiện Len-xơ về chiều chiếc điện chạm màn hình F BI mẫu điện chạm màn hình xuất hiện tại trong mạch bí mật có chiều làm sao để cho từ rã   t  trường cảm ứng có tính năng chống lại sự thay đổi thiên của từ thông p mg lúc đầu qua mạch kín.3. Độ lớn chạm màn hình từ tại điểm biện pháp dây dẫn thẳng dài một 4. Suất điện động chạm màn hình trong mạch bí mật I - Suất điện động cảm ứng là suất điện đụng sinh ra dòng điện cảmkhoảng r: B = 2.10-7 . (T); Với: r(m): k/c từ dây tới điểm M. ứng vào mạch kín. R - Định công cụ Fa-ra-đây:4. Độ lớn chạm màn hình từ tại trung tâm O của vòng dây: Suất điện cồn cảm ứng:    1 NI ec    2B = 2.10 -7 (T); R(m): bán kính vòng dây; N: số vòng dây. t t2  t1 R nếu chỉ xem về độ khủng của eC thì:* câu hỏi quấn ngược: điện thoại tư vấn nng là số vòng dây quấn ngược củakhung dây; N: là toàn bô vòng dây, ta có:  | e |eC| = |  I c t R Bthuc.te  Bdung  Bnguoc  2 .107.  N  2nng  I Độ lớn của suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện nay trong mạch bí mật tỉ lệ R với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch bí mật đó.5. Từ bỏ trƣờng của mẫu điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ: * Độ bự của suất điện động chạm màn hình trong một quãng dây dẫn + vào ống dây các đường sức từ là số đông đường thẳng song chuyển động: ec=Blv.sinα; với α= ( B, v )song thuộc chiều và phương pháp đều nhau (từ trường đều). + cảm ứng từ trong thâm tâm ống dây: 5. Tự thông riêng sang 1 mạch kín: từ thông riêng của một mạch kín đáo có mẫu điện chạy qua:  = Li 6. Độ trường đoản cú cảm của một ống dây:GV. Nguyễn to gan Trường 4 N2  8. Bài xích toán phiên bản mặt tuy nhiên song: (e: bề dày của BMSS) L = 4.10-7. .S = 4.10-7.n2.V = l i  1  nmt  1Wb + Độ dời ảnh:   SS   e 1    e 1   Đơn vị của độ trường đoản cú cảm là henri (H); 1H =  n   n BMSS  1A7. Suất điện rượu cồn tự cảm esin  i  r  Suất điện động chạm màn hình trong mạch xuát hiện nay do hiện tượng lạ tự + Độ dời ngang của tia sáng: d cùng với sini = nsinrcảm điện thoại tư vấn là suất điện cồn tự cảm. Cos r i i i i  9. Góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần: etc = - L  etc  L L 2 1  + bởi n1 > n2 => r > i. t t t2  t1 t + khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá chỉ trị cực lớn 900 thì i Suất điện hễ tự cảm tất cả độ to tỉ lệ với tốc độ biến thiên của đạt cực hiếm igh gọi là góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần.cường độ chiếc điện vào mạch. N28. Năng lƣợng trường đoản cú trƣờng của ống dây từ cảm: + Ta có: sinigh = . 1 2 1 n1 W= LI  107 B 2V (J) + với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không tồn tại tia khúc xạ, 2 8 toàn bộ tia sáng bị sự phản xạ ở khía cạnh phân cách. Đó là hiện tượng kỳ lạ phản9. Mật độ năng lƣợng trường đoản cú trƣờng: xạ toàn phần. W 1 10. Điều kiện để sở hữu phản xạ toàn phần w=  107 B 2 (J/m3) V 8 + Ánh sáng truyền trường đoản cú một môi trường tới một môi trường xung quanh chiết quang kém hơn (n2 1 thì r i: Tia khúc xạ lệch xa pháp con đường hơn. Ta nói 1  ntk  1 1  1 1  f1 n2  1môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1. D   1     n  1      f  nmt   R1 R2   1 R R2  f 2 n1  15. Phân tách suất tuyệt đối: tách suất tuyệt đối của một môi trường làchiết suất tỉ đối của môi trường đó so với chân không: 1 Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp = c 1m n  1 ; c = 3.108m/s: tốc độ ánh sáng sủa trong chân không. Qui ước: TK hội tụ: f > 0 ; D > 0; TK phân kỳ: f 0; vật dụng ảo: d 0; Ảnh ảo: d’ 3. Số bội giác: G =   chảy k > 0: ảnh và vật cùng chiều, trái đặc thù (vật thiệt cho ảnh ảo).k 0) sao cho: + mắt rất có thể nhìn được vật ở ngay sát (đọc sách) như mắt thông thường VI. KÍNH THIÊN VĂN d .  OCc  1. Cấu tạo và tạo ra ảnh: kính thiên văn bổ trợ mắt nhằm quan ngay cạnh vật ở(kính đeo gần cạnh mắt): f k  c (thường dùng). Dc  OCc hết sức xa bằng phương pháp tạo ảnh có góc trông mập và gồm: - đồ gia dụng kính: thấu kính hội tự gồm tiêu cự f lớn. D C : k/c sớm nhất từ sách cho tới mắt bạn ( dc  25cm ) - Thị kính: kính lúp OCC: khoảng nhìn thấy được rõ ngắn nhất của mắt tín đồ bị viễn thị. 2. Số bội giác của kính thiên văn lúc ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực: + hoặc mắt hoàn toàn có thể nhìn rõ vật dụng ở  mà chưa hẳn điều tiết (kính 1 1 1đeo liền kề mắt):    f k  OCV (ít dùng). F k  OCV 3. Mắt lão thị: khi về già sự điều tiết đã kém. đề nghị điểm cực viễnkhông ráng đổi, điểm rất cận rời xa mắt do đó lúc về già yêu cầu đeothêm thấu kính quy tụ để hiểu sách; kính đeo gần cạnh mắt có tiêu cự là: dc .  OCc  Ta có: tan0 = A1 B1 ; tan = A1 B1 fk  (như đôi mắt viễn) dc  OCc f1 f2 d c : k/c gần nhất từ sách cho đến mắt tín đồ ( dc  25cm ) vày dó: G  tan   f1 ; cùng với O1O2 = f1 + f2 chảy  0 f2 OCc: khoảng nhìn thấy được rõ ngắn nhất của mắt fan bị lão thị.IV. KÍNH LÚP Số bội giác của kính thiên văn trong đk này ko phụ1. Cấu tạo: Kính lúp bổ trợ mắt để quan sát những vật nhỏ, bao gồm thuộc vị trí để mắt sau thị kính.TKHT có tiêu cự nhỏ dại (vài cm). ----------2. Chế tạo ra ảnh: đặt vật trong đoạn OF sao cho hình ảnh ảo sinh hoạt trong CVCC.

Xem thêm: Bói Âm Binh Có Nên Xem Bói Bằng Âm Binh Và Những Điều Bí Ẩn Mà Bạn Chưa Biết

Thà đổ mồ hôi trên trang vở, còn rộng rơi lệ ở phòng thi!Quan sát hình ảnh ở đông đảo vị trí nhìn chừng.GV. Nguyễn táo tợn Trường 6