Câu hỏi: Hãy mang lại biết có tất cả từng nào số tất cả 3 chữ số khác nhau mà những chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm gồm : 0, 2, 4, 6, 8

Số gồm 3 chữ số đều chẵn :

- bao gồm 4 lựa chọn mặt hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

-Có 4 lựa chọn sản phẩm chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm với hàng chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng sản phẩm trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục tất cả 3 lựa chọn mặt hàng trăm và 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của hàng số biện pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số nhưng mà 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng các số hạng của một dãy cơ mà 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm những số tự nhiên thỏa mãn điều kiện đến trước

Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng biện pháp liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng biện pháp liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng cho trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mạn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn nhát nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) những phần tử của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Vị đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) những phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 cần hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, 20 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) vào tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta tất cả : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Rni Là Gì, Thông Tư 43/2014/Tt

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước tất cả diện tích nhỏ nhất.