toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho X là 1 amino axit. Đun lạnh 100ml dung dịch X 0,2M cùng với 80ml hỗn hợp NaOH 0,25M thì thấy toàn diện và tạo thành 2,5g muối hạt khan. Còn mặt khác để phản bội ứng cùng với 200g hỗn hợp X 20,6% nên dùng vừa không còn 400ml dung dịch HCl 1M. Xác minh công thức cấu trúc có thể gồm của X. Số đồng phân kết cấu của X là

A.

Bạn đang xem: Cho 100ml dung dịch amino axit x nồng độ 0.2m

3

B. 6

C. 4

D. 5


*

Đáp án : D

Xét 0,02 mol X + 0,02 mol NaOH -> 2,5g muối hạt + H2O

Vì nX : nNaOH = 1 : 1 => X có 1 nhóm COOH với nNaOH = nH2O = 0,02 mol

Bảo toàn cân nặng : mX = 2,06g => MX = 103g

Vậy mX = 41,2g bao gồm nX = 0,4 mol phản nghịch ứng với nHCl = 0,4 mol

=> nX = nHCl => X có 1 nhóm NH2

=>X bao gồm dạng H2NRCOOH => R = 42g (C3H6)

X gồm CTCT : H2N(CH2)3COOH ; CH3CH2CH(NH2)COOH ; CH3CH(NH2)CH2COOH ; (CH3)2C(NH2)COOH ; H2NCH2CH(CH3)COOH


*

Cho 100 ml hỗn hợp amino axit A 0.2M chức năng vừa đử cùng với 80 ml hỗn hợp NaOH 0.25M. Mặc khác 100 ml hỗn hợp amino axit trên tính năng vừa đầy đủ với 80 ml dung dichh HCl 0.5M. Biết A tất cả tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Cách làm phân tử của A là:

A. (H2N)2CH-CH2-COOH B. H2N-CH2-CH2-COOH

C. (H2N)2CH-CH(COOH)2 D. H2N-CH2-CH2-CH(COOH)


$n_A= 0,1.0,2 = 0,02(mol) ; n_NaOH = 0,08.0,25 = 0,02(mol) ; n_HCl = 0,08.0,5 = 0,04(mol)$

$n_A= n_NaOH Rightarrow$ có 1 nhóm $COOH$

$n_HCl =2 n_A Rightarrow $ gồm 2 đội $NH_2$Vậy A là $(NH_2)_2-R-COOH$

$M_A = 16.2 + R + 45 = 52.2 Rightarrow R = 27$

Vậy A là $(NH_2)_2CH-CH_2-COOH$

Chọn câu trả lời A


nA=0,1.0,2=0,02(mol);nNaOH=0,08.0,25=0,02(mol);nHCl=0,08.0,5=0,04(mol)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">nA=0,1.0,2=0,02(mol);nNaOH=0,08.0,25=0,02(mol);nHCl=0,08.0,5=0,04(mol)

nA=nNaOH⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">nA=nNaOH⇒

có 1 nhóm COOH" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">COOH

nHCl=2nA⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">nHCl=2nA⇒

có 2 team NH2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">NH2Vậy A là (NH2)2−R−COOH" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(NH2)2−R−COOH

MA=16.2+R+45=52.2⇒R=27" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">MA=16.2+R+45=52.2⇒R=27

Vậy A là (NH2)2CH−CH2−COOH" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(NH2)2CH−CH2−COOH

Chọn lời giải A


Đúng 1

phản hồi (0)

Cho 100 ml hỗn hợp aminoaxit A 0,2M chức năng vừa đầy đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Còn mặt khác 100 ml dung dịch aminoaxit trên tác dụng vừa đầy đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Biết A bao gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 bởi 52. Công thức phân tử của A là

A. (H2N)2C2H3COOH

B. H2NC2H3(COOH)2

C. (H2N)2C2H2(COOH)2

D. H2NC3H5(COOH)2


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

n acid amin A = 0,2.0,1=0,02 mol

n NaOH = 0,25.0,08=0,02 mol

--> 1 team -COOH

Mặt khác

n acid amin A=0,02 mol cần

n HCl=0,04

--> 2 đội -NH2

-> A: (H2N)2-R-COOH

A tất cả tỉ khối so vs H2=52 → M A=104

vậy R=27 → C2H3

--> A (H2N)2-C2H3-COOH


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho 0,01 mol một amino axit X tính năng vừa đủ với 40 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Khía cạnh khác, 1,5 gam X chức năng vừa đủ với 40 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Tên gọi của X là

A. lysin

B. glyxin

C. alanin

D. val


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn đáp án B

Nhận xét: 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 0,01 mol NaOH → X cất 1 nhóm -COOH.

Phản ứng: 1,5 gam X tính năng vừa đủ với 0,02 mol KOH → 0,02mol

Suy ra MX= 75, khớp ứng với amino axit là H2NCH2COOH (glyxin)


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho 0,01 mol một amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Khía cạnh khác, 1,5 gam X công dụng vừa đủ với 40 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Tên thường gọi của X là

A. lysin.

B.glyxin.

C.alanin.

D.axit glutamic.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

*


Đúng 0

bình luận (0)

Cho Y là 1 trong amino axit. Khi cho 0,02 mol Y công dụng với HCl thì sử dụng hết 80ml hỗn hợp HCl 0,25M và thu được 3,67 gam muối bột khan. Còn khi mang đến 0,01 mol Y chức năng với hỗn hợp KOH thì cần dùng 100ml dung dịch KOH 0,2M. Công thức của Y là:

A. H2NC3H6COOH

B. H2NC3H5(COOH)2

C.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Phong Tục Gói Bánh Chưng Ngày Tết, Thuyết Minh Về Phong Tục Gói Bánh Chưng Ngày Tết

H2NC2H3(COOH)2

D. (H2N)2C3H5COOH


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn B

nHCl = 0,02 mol = nY(1) => có 1 nhóm NH2

nNaOH = 0,02mol = 2nY(2) => có 2 đội COOH

Muối clorua tất cả dạng : ClH3NR(COOH)2 gồm số mol là 0,02 mol

=> Mmuối = R + 142,5 = 183,5 => R = 41(C3H5)


Đúng 0

comment (0)

Cho 100ml hỗn hợp một aminoaxit 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml hỗn hợp HCl 0,5M, đun nóng. Sau làm phản ứng, cô cạn cẩn trọng dung dịch được 4,34 gam muối bột khan. Phương pháp phân tử của X

A. C6H14O2N2

B. C6H13O2N2

C. C5H9O4N

D. C6H12O2N2


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn D


Đúng 0

comment (0)

cho 0,01 mol amino axit X công dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Phương diện khác, 0,04 mol X tác dụng vừa đủ với trăng tròn gam hỗn hợp NaOH 8% chiếm được 5,60 gam muối hạt khan. Cách làm của X là ?


Lớp 12 chất hóa học CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
1
1
Gửi hủy

$n_HCl = 2n_X o $ X tất cả 2 đội $NH_2$

$n_NaOH = dfrac20.8\%40 = 0,04 = n_X o$ X có một nhóm $COOH$

CTHH của X : $(NH_2)_2-R-COOH$

Muối là :

$(NH_2)_2RCOONa : 0,04(mol)$$Rightarrow 16.2 + R + 67 = dfrac5,60,04 = 140$$Rightarrow R = 41(C_3H_5)$

Vậy X là : $(NH_2)_2C_3H_5COOH$


Đúng 3

phản hồi (0)

Cho 0,01 mol một amino axit X chức năng vừa hết với 80ml hỗn hợp HCl 0,125M được hỗn hợp Y. Dung dịch Y công dụng vừa không còn với 300ml hỗn hợp NaOH 0,1M được dung dịch Z. Cô cạn Z được 2,835 gam hóa học rắn khan. X là:

A. lysin

B. tyrosin

C. axit glutamic

D. valin


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

n HCl = 0 , 08 . 0 , 125 = 0 , 01 mol ⇒ X chỉ có 1 nhóm NH2

Coi như Y bao gồm X với HCl => n NaOH tác dụng với X là: 0,03 - 0,01 = 0,02 = 2 n X => X có 2 nhóm

−COOH hoặc có 1 nhóm −COOH với 1 đội –OH tích hợp vòng benzen

Khối lượng muối tạo vị X với NaOH: 2,835 - 0,01.58,5 = 2,25 g

=> M muối = 225 => X + 2.(23-1) = 225 => X = 181 => X là tyrosin


Đúng 0

bình luận (0)

Cho 100 ml dung dịch amino axit X độ đậm đặc 0,2M tác dụng vừa đầy đủ với 80 ml hỗn hợp NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản nghịch ứng cô cạn hỗn hợp thì nhận được 2,22 gam muối hạt khan. Công thức của amino axit là

A. H 2 N − C 2 H 4 − C O O H

B. H 2 N − C 3 H 6 − C O O H

C. H 2 N − C H 2 − C O O H

D. H 2 N − C 3 H 4 − C O O H


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

n X = 0 , 02 m o l ; n N a O H = 0 , 02 m o l

Ta thấy n X = n N a O H → vào X đựng 1 team COOH

n m u ố i = n X = 0 , 02 m o l → M m u ố i = = 111

Ta có: M a a + 22 y = M m u o i n a t r i → M a a = 111 – 22 = 89

→ bí quyết của amino axit là H 2 N − C 2 H 4 − C O O H

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com