Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời

NaCl

B. H2SO4

C. Na2CO3.

D. KNO3


*

Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl. B. H2SO4.

C. Na2CO3. D. HCl.


*

Nước cứng vĩnh cửa chứa các ion như : $Ca^{2+},Mg^{2+},Cl^-,SO_4^{2-}$

Để làm mất tính cứng thì cần làm giảm nồng độ của $Ca^{2+},Mg^{2+}$

Vậy, chọn đáp án C

$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \to CaCO_3$$Mg^{2+} + CO_3^{2-} \to MgCO_3$


Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. NaCl.

B. H2SO4.

C. Na2CO3.

D. KNO3


Hóa chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. N a 2 C O 3

B. NaCl

C. HCl

D. B a C l 2


Cho các chất sau đây: HCl, NaCl, Ca OH 2 , Na 2 CO 3 , NaHCO 3 . Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là 

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1


Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

A. NaCl và Ca (OH)2

B. Ca(OH)2 và Na2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaCl và HCl


Đáp án B

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ cation Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng

Nên chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là những chất hòa vào nước để kết hợp với ion Ca2+ , Ng2+ thành các chất kết tủa không tan trong nước.

Ca(HCO3)2 +Ca(OH)2 → 2CaCO3 +2H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3→ CaCO3 +2NaHCO3


Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời :

A. NaCl và Ca (OH)2

B. Ca(OH)2 và Na2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaCl và HCl


Trong các phát biểu sau đây về độ cứng của nước:

1. Đun sôi nước ta chỉ làm mềm được nước có tính cứng tạm thời.

2. Có thể dùng Na2CO3 làm mềm được nước có tính tạm thời và vĩnh cửu.

3. Có thể dùng HCl để loại bỏ tính cứng của nước.

4. Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại tính cứng của nước.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Đáp án A

Định hướng tư duy giải: Ta xét chi tiết các phát biểu như sau:

1. Đun sôi nước ta chỉ loại được độ cứng tạm thời → Đúng.

2. Có thể dùng Na2CO3 để loại cả 2 độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu

→ Đúng.

3. Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước→ Sai, HCl không thể làm giảm nồng độ ion Ca2+ và Mg2+ trong nước.

Xem thêm: Chuyên Mục Những Giới Từ With Là Gì ? Giới Từ (Prepositions)

4. Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng của nước→ Sai, nó chỉ làm giảm độ cứng của nước cứng tạm thời, nước cứng nói chung thì không được.


Trong các chất sau: NaOH, C a O H 2 , N a 2 C O 3 , N a 3 P O 4 , NaCl,HCl Số chất có thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời là