A.Các nước tứ bản: bên phía trong tăng cường bóc lột quần chúng lao động, mặt ngoàixâm lược với áp bức nhân dân các dân tộc ở trong địa.B.Mâu thuẫn giữa các dân tộc ở trong địa với công ty nghĩa thực dân càng ngày càng gay gắt.C.Phong trào đương đầu xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở những nước trực thuộc địa.

Câu 2:Mã câu hỏi:96229

Mâu thuẫn vừa cơ bạn dạng vừa hầu hết trong làng mạc hội vn dưới thời Thực dân Pháp giai cấp là?
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

A.Nhân dân, đa số là nông dân với địa chủB.Công nhân với tư bảnC.Toàn thể nhân dân nước ta với Thực dân Pháp

Câu 3:Mã câu hỏi:96230

Chủ trương “dùng giải pháp bạo rượu cồn để tiến công đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu thế bạo động này là?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Chu TrinhC.Bùi quang Chiêu

Câu 4:Mã câu hỏi:96231

Chủ trương “vận động cải cách văn hóa, làng mạc hội; khích lệ lòng yêu thương nước trong nhân dân; đả kích đàn vua quan lại phong con kiến thối nát, đề xướng bốn tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở có dân quyền; làm phản đối chống chọi vũ trang và mong viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải tân này là ?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Châu TrinhC.Nguyễn Ái Quốc

Câu 5:Mã câu hỏi:96232

Vụ ám sát Ba Danh (Bazin - trùm tuyển mộ phu đồn điền cao su của Pháp) xẩy ra vào thời gian nào? bởi những tổ chức nào thực hiện?


A.2-1919, một trong những đảng viên của Tân Việt cách mạng ĐảngB.2-1929, một số đảng viên của vn quốc dân ĐảngC.3-1929, một trong những đảng viên của Đảng tuổi teen Cao vọng

Câu 6:Mã câu hỏi:96233

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc nhận xét “như giờ đồng hồ sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh niềm mơ ước hàng vậy kỷ” ?


A.Cuộc bí quyết mạng mon 10 năm 1917 nghỉ ngơi Nga giành thắng lợi.B.Sự thành lập và hoạt động của quốc tế cộng sản.C.Sự thành lập và hoạt động của Hội Quốc tế. Dân cày

Câu 7:Mã câu hỏi:96234

Quốc tế cùng sản (quốc tế III) được thành lập và hoạt động khi nào?


A.7/1971.B.3/1918.C.3/1919.

Câu 8:Mã câu hỏi:96235

Tính hóa học của buôn bản hội vn dưới sự thống trị của thực dân Pháp ?


A.Xã hội ở trong địa.B.Xã hội nửa phong kiến.C.Xã hội gồm giai cấp.

Câu 9:Mã câu hỏi:96236

Nhiệm vụ đa số của cách mạng nước ta trong thời kỳ 1930-1954 ?


A.Đánh xua đuổi thực dân Pháp, giành tự do tự vì cho dân tộc.B.Xóa bỏ chính sách phong kiến, giành quyền dân chủ mang lại nhân dân.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trọng trách hàng đầu.

Câu 10:Mã câu hỏi:96237

Nguyễn Ái Quốc đang đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho công ty nghĩa quốc gia”. Ông là ai?


A.Phan Bội Châu.B.Phan Châu Trinh.C.Vua Hàm Nghi.

Câu 11:Mã câu hỏi:96238

Tân Việt giải pháp mạng Đảng thành lập và hoạt động khi nào?


A.3/1926.B.5/1927C.7/1928. Hội Hưng phái mạnh

Câu 12:Mã câu hỏi:96239

Những thống trị bị trị ở vn dưới cơ chế thuộc địa của Pháp là ?


A.Công nhân với nông dân.B.Công nhân, nông dân, tiểu bốn sản, bốn sản dân tộc.C.Công nhân, nông dân, tiẻu bốn sản.

Câu 13:Mã câu hỏi:96240

Đông Dương cộng sản Liên đoàn dấn mình vào Đảng cùng sản việt nam khi nào?


Câu 14:Mã câu hỏi:96241

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng đặc biệt trong lịch sử Cách mạng việt nam ta” ?


A.Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp.B.Đảng cùng sản nước ta ra đời.C.Vụ mưu gần kề tên toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái.

Câu 15:Mã câu hỏi:96242

Đại biểu các tổ chức cùng sản nào đang tham tham dự lễ hội nghị ra đời Đảng đầu tiên năm 1930?


A.Đông Dương cộng sản Đảng cùng An Nam cùng sản Đảng.B.Đông Dương cộng sản Đảng, An nam giới CS Đảng, Đông Dương CS liên đoàn.C.An nam CS Đảng với Đông Dương CS liên đoàn.

Câu 16:Mã câu hỏi:96243

Hội VN bí quyết mạng thanh niên triển khai chủ trương “vô sản hóa” khi nào?


A.Năm 1926.B.Năm 1927.C.Năm 1928.

Câu 17:Mã câu hỏi:96244

Trong thành phầm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc đang đề cập kẻ thống trị nào là chủ, gốc, và cái cốt của bí quyết mệnh?


A.Liên kết công - nông.B.Giai cung cấp vô sản.C.Giai cấp cho công nhân.

Câu 18:Mã câu hỏi:96245

Chọn câu trả lời đúng nhất:


A.Cách mạng cả nước là cuộc cách mạng “tư sản dân quyền giải pháp mạng và thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới làng hội cùng sản”.B.Đảng cộng sản toàn quốc là sản phẩm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước của dân chúng VN.C.Sự kiện Đảng cộng sản VN thành lập là 1 sự thay đổi vô vùng đặc biệt trong lịch sử dân tộc Cách mạng toàn nước ta.

Câu 19:Mã câu hỏi:96246

Nội dung nào chưa hẳn là nhiệm vụ về kinh tế tài chính của giải pháp mạng VN?


A.Thủ tiêu hết các thứ quốc trái, tịch thu cục bộ sản nghiệp khủng của tư phiên bản đế quốc nhà nghĩa Pháp nhằm giao cho chính phủ công nông binh quản lí.B.Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh, tổ chức triển khai quân nhóm công nông.C.Bỏ sưu thuế mang đến dân cày nghèo, thi hành phương pháp ngày làm cho 8 giờ.

Câu 20:Mã câu hỏi:96247

Sau lúc Tân Việt phương pháp mạng Đảng ra đời, trong nội cỗ Đảng diễn ra cuộc tranh đấu giữa những khuynh phía nào?


A.Tư tưởng giải pháp mạng vô sản và bốn tưởng bí quyết mạng tứ sản.B.Tư tưởng giải pháp mạng vô sản và tứ tưởng cải lương.C.Tư tưởng bí quyết mạng bốn sản và tư tưởng cải lương.

Câu 21:Mã câu hỏi:96248

Phong trào buộc phải Vương diễn ra vào thời hạn nào?


A.1885-1896.B.1884-1913.C.1884-1896.

Câu 22:Mã câu hỏi:96249

Tác phẩm làm sao của Nguyễn Ái Quốc sẽ vạch rõ thủ đoạn và mánh khoé của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội vạ dưới dòng vỏ quấn “khai hóa văn minh”?


A.Bản án chế độ thực dân Pháp.B.Đường kách mệnh.C.Nhật ký trong tù.

Câu 23:Mã câu hỏi:96250

Nhiệm vụ bậc nhất của Đảng ta đưa ra trong thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam dưới sự thống trị của Pháp là?


A.Xóa bỏ chính sách phong kiến.B.Giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất mang lại nông dân.C.Chống đế quốc, giải tỏa dân tộc.

Câu 24:Mã câu hỏi:96251

Việt nam quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng nào?


A.Dân chủ vô sản.B.Dân chủ bốn sản.C.Tư tưởng phong kiến.

Câu 25:Mã câu hỏi:96252

Nền tảng tư tưởng của Đảng cùng sản việt nam trong thời kỳ đầu của cách mạng?


A.Chủ nghĩa Mác- Lênin.B.Cách mạng mon 10 Nga.C.Xu hướng đảo chính của Phan Bội Châu.

Câu 26:Mã câu hỏi:96253

Nội dung của không ít chủ trương trong xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh?


A.Vận động cách tân văn hóa, làng mạc hội, bội nghịch đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài.B.Động viên lòng yêu nước vào nhân dân, vẫn kích lũ vua quan liêu phong kiến thối nát, đề xướng tứ tưởng dân chủ bốn sản.C.Thực hiện khai dân trí, chấn dân khi, hậu dân sinh, mở sở hữu dân quyền.

Câu 27:Mã câu hỏi:96254

Cơ quan liêu tuyên truyền của Hội việt nam cách mạng tuổi teen là?


Câu 28:Mã câu hỏi:96255

Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp vào thời hạn nào?


A.1918B.1919C.1920

Câu 29:Mã câu hỏi:96256

Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở việt nam có ách thống trị mới nào được hình thành?


A.Giai cấp tư sảnB.Giai cấp tư sản và công nhânC.Giai cấp cho công nhân

Câu 30:Mã câu hỏi:96257

Dưới chính sách thực dân phong kiến, yêu cầu bức thiết tốt nhất của kẻ thống trị nông dân việt nam là?


A.Độc lập dân tộcB.Quyền đồng đẳng nam nữC.Ruộng khu đất

Câu 31:Mã câu hỏi:96258

Từ cuối chũm kỉ XIX, chủ nghĩa tư bạn dạng đã chuyển từ từ do cạnh tranh sang giai đoạn nào?


A.Xã hội nhà nghĩaB.Chủ nghĩa tư phiên bản độc quyềnC.Phát xít

Câu 32:Mã câu hỏi:96259

Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ, mong muốn giành được thắng lợi trong trận chiến tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử dân tộc của mình, ách thống trị công nhân yêu cầu làm gì?


A.Xóa quăng quật tư bảnB.Lập ra Đảng cộng sảnC.Xóa vứt phát xít

Câu 33:Mã câu hỏi:96260

Tuyên ngôn của Đảng cùng sản thành lập và hoạt động năm nào?


A.1838B.1848C.1858

Câu 34:Mã câu hỏi:96261

Đối với những dân tộc trực thuộc địa, bí quyết mạng mon Mười Nga đã nêu lên tấm gương sáng gì?


A.Giải phóng dân tộc bản địa bị áp bứcB.Chống bốn bảnC.Chống phạt xít

Câu 35:Mã câu hỏi:96262

Dưới tác động chế độ cai trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, làng mạc hội vn phân hóa ngày dần sâu sắc. Trong đó, giai cấp địa công ty chiếm bao nhiêu % người dân nông thôn?


A.5%B.6%C.7%

Câu 36:Mã câu hỏi:96263

Dưới tác động cơ chế cai trị, cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo thực dân, thôn hội nước ta phân hóa càng ngày càng sâu sắc. Vào đó, thống trị địa nhà nắm từng nào % ruộng đất?


A.50%B.60%C.70%

Câu 37:Mã câu hỏi:96264

Dưới tác động chế độ cai trị, cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo thực dân, làng mạc hội việt nam phân hóa ngày càng sâu sắc. Vào đó, kẻ thống trị nông dân chiếm bao nhiêu % dân số?


A.60%B.70%C.80%

Câu 38:Mã câu hỏi:96265

Giai cấp nông dân dưới cỗ máy thống trị của thực dân Pháp tại nước ta phải chịu từng nào tầng áp bức, tách bóc lột?


A.1B.2C.3

Câu 39:Mã câu hỏi:96266

Dưới tác động cơ chế cai trị, chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo thực dân, làng mạc hội vn phân hóa ngày dần sâu sắc. Kẻ thống trị tư sản việt nam gồm những tầng lớp nào?


A.Tư sản yêu mến nghiệpB.Tư sản công nghiệpC.Tư sản nông nghiệp & trồng trọt

Câu 40:Mã câu hỏi:96267

Giai cấp tứ sản vn dưới bộ máy cai trị của thực dân Pháp bị tư sản nước như thế nào chèn ép?


A.Tư sản bạn HoaB.Tư sản PhápC.Cả 2 mọi đúng

Câu 41:Mã câu hỏi:96268

Bộ phận nào của thế hệ tiểu tư sản nước ta chịu ảnh hưởng của bốn tưởng tiến bộ, có tinh thần cách mạng cao, thức thời và nhậy cảm với thời cuộc ?


A.Học sinh, trí thứcB.Thợ thủ công, viên chứcC.Những bạn làm nghề tự do thoải mái

Câu 42:Mã câu hỏi:96269

Chính sách thống trị của thực dân Pháp vẫn tác động khỏe khoắn đến xóm hội việt nam trên nghành kinh tế, chính trị, văn hóa- làng hội có tác dụng nảy sinh xích míc vừa cơ bản, vừa hầu hết và ngày càng nóng bức trong làng mạc hội Việt Nam, đó là mâu thuẫn gì?


A.Nông dân – địa chủB.Tư sản – công nhânC.Công nhân - nông dân

Câu 43:Mã câu hỏi:96270

Trước bối cảnh lịch sử Việt nam giới dưới cỗ máy thống trị của thực dân Pháp đã đặt ra cho nhân dân vn nhiệm vụ bậc nhất là?


A.Chống vạc xítB.Chống đế quốcC.Giải phóng dân tộc bản địa

Câu 44:Mã câu hỏi:96271

Trước sự xâm lăng của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo định hướng phong kiến. Vào đó, Cuộc khởi nghĩa yên ổn Thế ra mắt ở đâu?


A.Hà GiangB.Bắc GiangC.Nghệ An

Câu 45:Mã câu hỏi:96272

Trong thời gian hoạt động tại pháp, Nguyễn Ái Quốc đọc phiên bản “Sơ thảo lần thứ nhất Những luận cương về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa” của Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo vào thời điểm năm nào?


A.5/1919B.7/1920C.9/1921

Câu 46:Mã câu hỏi:96273

Đường kách Mệnh vày cơ quan nào của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bàn năm 1927 ?


A.Bộ văn hóaB.Bộ giáo dụcC.Bộ tuyên truyền

Câu 47:Mã câu hỏi:96274

Qúa trình chuẩn bị điều kiện ra đời Đảng của Nguyễn Ái Quốc được khắc ghi bằng việc Người lành mạnh và tích cực truyền cai quản nghĩa Mác-Lênin vào vn thông qua những bài bác đăng trên báo nào?


A.Người cùng khổB.Nhân đạoC.Đời sống công nhân

Câu 48:Mã câu hỏi:96275

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến quảng châu trung quốc (Trung Quốc), kế tiếp Người thành lập và hoạt động Hội nước ta cách mạng tuổi teen năm nào?


A.6/1925B.5/1926C.5/1925

Câu 49:Mã câu hỏi:96276

Để truyền bá bốn tưởng Mác-Lênin vào Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức triển khai xuất phiên bản những tờ báo làm sao ?


A.Chuông rè,B.Thanh niên, công nông, lính cách mệnh, chi phí phongC.Sài Gòn giải tỏa

Câu 50:Mã câu hỏi:96277

Trong những năm 1919-1925 trào lưu công nhân ra mắt mạnh mẽ. Trong số đó bãi công của công nhân ba Son vì Tôn Đức chiến thắng tổ chức ra mắt năm nào?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT phần trăm & Thống kê

Đại Số tuyến đường Tính

Tâm Lý học tập Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp hiện tượng Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài bao gồm Tiền Tệ

Xã Hội học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh nắm Giới

Cơ Sở văn hóa truyền thống VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử Đảng

Trắc nghiệm bốn Tưởng hồ Chí Minh

Trắc nghiệm tài chính Vi Mô

Trắc nghiệm kinh tế Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số đường Tính

Trắc nghiệm tư tưởng Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học tập Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm luật pháp Đại Cương

Trắc nghiệm marketing Căn Bản

Trắc nghiệm lý thuyết Tài chủ yếu Tiền Tệ

Trắc nghiệm làng mạc Hội học tập Đại Cương

Trắc nghiệm lô ghích Học

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng Văn Minh thay Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa truyền thống VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tập tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - nước ngoài ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

nasaconstellation.com.vn

Thỏa thuận sử dụng
Xem thêm: Cảm Nhận Của E Về 13 Câu Thơ Đầu Bài Vội Vàng 13 Câu Đầu, Phân Tích 13 Câu Đầu Bài Vội Vàng

Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247