Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài xích tập phương pháp tính pH được nasaconstellation.com đăng nasaconstellation.com trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính ph lớp 11

Đây là tài liệu khôn xiết hữu ích, tổng hợp toàn cục lý thuyết, cách thức và bài tập trắc nghiệm tính pH. Hi vọng với tư liệu này những em học sinh có thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được tác dụng cao trong bài xích kiểm tra, bài thi học kì 1 chuẩn bị tới. Đồng thời giúp quý thầy cô gồm thêm nhiều tứ liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập phương pháp tính pH


A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam tất cả hổn hợp Na, bố vào nước dư chiếm được 800ml dung dịch A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: hòa hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang lại 15 ml dung dịch HNO3 tất cả pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà chảy 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung cấp dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A cất NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X có HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ lỡ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: đến dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Câu hỏi về pha loãng, xáo trộn dung dịch những chất điện ly để dành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản bội ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch dựa vào pH ⇒ xem xét mol axit tuyệt bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà vấn đề yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp A. Lấy 300 ml dung dịch A tính năng với hỗn hợp B gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để làm sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 dung dịch axit rất có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ new của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau làm phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH =1 bao gồm HCl với HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A bao gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng hỗn hợp A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản bội ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng bao gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl tất cả pH = 1 với dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: đến 100 ml dd hh có Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh có H2SO40,0375M với HCl 0,0125M thu được dd bao gồm pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, chiếm được dd X gồm pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu nào sai khi nói đến pH với pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 yêu cầu để trung hoà 10ml dung dịch HCl bao gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Cực hiếm của a và m theo thứ tự là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 cùng 4,660

D. 0.05 cùng 3,495

Bài 8: đến 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M chức năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M cùng KOH 0,29M nhận được dung dịch có pH = 2. Quý hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: tía dung dịch axit sau tất cả cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm pH của chúng tăng theo lắp thêm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M gồm pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: khi pha loãng dung dịch axit HCl bao gồm pH = a ta chiếm được dung dịch mới có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 tất cả pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 sẽ được dung dịch gồm pH = 11, thì xác suất V1: V2 có mức giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd gồm pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M nhận được 200ml dd gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M chiếm được dd bao gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y có pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd rất có thể tích đều bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với luôn tiện tích dd gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l nhận được 500 ml dd bao gồm pH=2. Giá trị của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd có pH=12. Quý giá của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l thu được m gam kết tủa cùng dd còn lại có pH=12. Quý giá của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l thu được 500ml dd gồm pH=x. Cô cạn dd sau phản nghịch ứng thu được 1,9875 gam chất rắn. Quý giá của a và x theo lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l cùng với 250 ml dd lếu hợp tất cả NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,1M nhận được dd tất cả pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd láo hợp bao gồm HCl 0,08M với H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd bao gồm pH=12. Cực hiếm của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd tất cả pH=1 có HCl với HNO3 cùng với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a mol /l nhận được 200ml dd có pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp có HCl 0,08M và H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd tất cả pH=12 . Giá trị của m cùng x tương ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa cùng 500 ml dd tất cả pH=13. Giá trị của a cùng m khớp ứng là

A. 0,15 và 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 cùng 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: gồm 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Chế tạo đó x ml nước cất và khuấy hồ hết thì nhận được dung dịch tất cả pH = 4. Giá trị của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: cho dd NaOH bao gồm pH = 12. Để chiếm được dd NaOH tất cả pH = 11 yêu cầu pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. đôi mươi lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: dung dịch NaOH tất cả pH=11. Để chiếm được dd NaOH tất cả pH=9 yêu cầu pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. 20 lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập tự luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M cùng với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa hợp 2,4 g Mg vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Hỗn hợp thu được bao gồm pH bởi bao nhiêu?

Câu 4: đến 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 công dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản bội ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: mang 200ml dd H2SO4 có phường H = 1 , rồi thêm vào đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M bắt buộc cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z gồm pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích giữa dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl với HNO3 tất cả pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M nên cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch gồm pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 nhận được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa cùng 500 ml dd bao gồm pH = 2. Hãy tính m với x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của các dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của các dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong hỗn hợp chỉ trường thọ phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml dung dịch NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml hỗn hợp HCl 1,046,10-3M . Tính pH của hỗn hợp thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của dung dịch A tất cả HF 0,1M cùng NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A trên trong 2 trường phù hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl có pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích giữa dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl cùng HNO3 bao gồm pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M bắt buộc cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH gồm pH = 12 với 100ml dd H2SO4 chiếm được dd gồm pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa với 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: Đề 4: Phân Tích Nhân Vật Chiến Trong Những Đứa Con Trong Gia Đình

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).