Bước 2: Lấy quý hiếm A trừ cho những đáp án A, B, C, D nếu tác dụng bằng 0 thì là lời giải đúng.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính log theo a và b

Ví dụ 1: giá trị biểu thức $A=frac(2^2sqrt3-1)(2^sqrt3+2^2sqrt3+2^3sqrt3)2^4sqrt3-2^sqrt3$ là:

A. 1.

B. $2^sqrt3+1$.

C. $2^sqrt3-1$.

D. -1.

Giải: Đáp án B.

Nhập vào máy tính hàm số $frac(2^2sqrt3-1)(2^sqrt3+2^2sqrt3+2^3sqrt3)2^4sqrt3-2^sqrt3$ với ấn =

*

Đáp án là một số xấu. Như vậy loại ngay đáp án A cùng D.

Kiểm tra công dụng câu B. Bấm $A-2^sqrt3-1$

*

Dạng 2: Rút gọn biểu thức mũ- logarit dạng chữ

Phương pháp:

Bước 1: Nhập biểu thức vào thứ tính.

Bước 2: Gán giá bán trị đến từng biến phụ thuộc vào tập xác minh của nó.

Bước 3: demo lại các giá trị gán kia với đáp án, nếu hiệu quả trùng khớp thì là giải đáp đúng.

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức $A=frac(sqrt<4>a^3b^2)^4sqrt<3>sqrta^12b^6$ với a, b>0.

A. $a^2b$.

B. $ab^2$.

C. $a^2b^2$.

D. $ab$.

Giải: Đáp án D

Cách 1: Giải theo hiệ tượng tự luận.

$A=frac(sqrt<4>a^3b^2)^4sqrt<3>sqrta^12b^6=fraca^3b^2sqrt<6>a^12b^6=fraca^3b^2a^2b=ab$.

Cách 2: sử dụng máy tính

Với a=2, b=3 ta tất cả ở câu trả lời A, B, C, D lần lượt là 12, 18, 36, 6.

Nhập $frac(sqrt<4>a^3b^2)^4sqrt<3>sqrta^12b^6$ bấm CALC X?2, Y?3 ta được 

*

Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức $(frac1a)^log_sqrta2-log_a^29$.

A. $frac23$.

B. $frac-43$.

C. $frac43$.

D. $ frac34$.

Giải: Đáp án D.

Cách 1: Giải theo bề ngoài tự luận

Ta tất cả $(frac1a)^log_sqrta2-log_a^29=a^-log_sqrta2+log_a^29=fraca^log_a^23^22a^log_sqrta2=fraca^log_a32a^log_a2=frac34$.

Cách 2: sử dụng máy tính.

Nhập vào máy tính xách tay $(frac1X)^log_sqrtX2-log_X^29$ cùng bấm =

*

 Dạng 3: Tính $log_ef$ theo A,B với $log_ab=A, log_cd =B$.

Phương pháp: laptop để chế độ tính toán thông thường MODE 1.

Bước 1: Gán giá trị $log_ab $ mang lại A. 

*

Bước 2: Gán giá trị $log_c d$ mang đến B.

Bước 3: Gán giá trị $log_ef $ mang đến C.

Bước 4: thử đáp án.

Ví dụ 4: mang lại $a=log_1216, b=log_127$. Tính $log_27$ theo a, b.

A. $fraca1-b$.

B. $fracab-1$.

C. $fracab+1$.

D. $fracb1-a$.

Giải: Đáp án D

Gán quý giá $log_126$ cho vươn lên là A, $log_127 $ cho biến đổi B, $log_27 $ cho biến C.

*
*
*

Thử đáp án.

Đáp án A: Nhập vào màn hình $C-fracA1-B$ rồi ấn =

*

Tương tự vì thế với câu trả lời B, C.

 Dạng 4: Tính giá trị biểu thức

Ví dụ 5: mang đến $log_a b=sqrt3$. Khi đó giá trị biểu thức $log_fracsqrtbasqrtfracba$

A. $sqrt3-1$.

B. $sqrt3+1$.

C. $fracsqrt3-1sqrt3+2$.

D. $fracsqrt3-1sqrt3-2$.

Giải: Đáp án D

Cách 1: Theo tự luận.

Ta bao gồm $log_ab=sqrt3 Leftrightarrow b=a^sqrt3$.

Xem thêm: Vai Trò Của Enzim Adn Polimeraza Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn

Thay $b=a^sqrt3$ vào $log_fracsqrtbasqrtfracba$ ta có

$log_fracsqrta^sqrt3afracsqrta^sqrt3sqrta=log_fraca^sqrt3a^2fraca^sqrt3a=log_a^sqrt3-2a^sqrt3-1=fracsqrt3-1sqrt3-2$.

Cách 2: sử dụng máy tính

Ta có $log_ab=sqrt3 Leftrightarrow b=a^sqrt3$. Chọn $a=2, b=2^sqrt3.$