–Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

Bạn đang xem: Các hợp chất hữu cơ

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

– Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

– Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội.

– Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2CH2CH2COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

–Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1.Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Bài 2.Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Bài 3.

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl,CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Bài 5.Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03,CH3NO2,NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Hợp chất hữu cơHợp chất vô cơ
HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbon

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3.HS tự giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2ta có: M = 60 g/mol; mC= 2 x 12 = 24 g; mH= 4 x 1 = 4 g;

MO= 2 x 16 = 32 g.

Xem thêm: Dấu Trị Tuyệt Đối Trong Casio 580 Vnx Bấm Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Bấm Ntn Ạ

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.


*
Trước đó

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn, công thức cấu tạo khai triễn là gì ?


*
Tiếp theo

Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni