Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.68 KB, 9 trang )


1. Biên bản sinh hoạt triển khai kế hoạch

TRƯỜNG ………TỔ KHỐI...

Bạn đang xem: Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---...ngày ...tháng ....năm...

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTHEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 1)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phịng trường ...diễn rabuổi sinh hoạt chun mơn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ………...

Vắng: ……….…..

Người chủ trì: ……….. …………..Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

1- Đ/chí ………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ Kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do đó tổ khối
yêu cầu giáo viên trong khối cùng chọn một bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương phápdạy học theo hướng phát triển phẩm chât năng lực học sinh.

Các thành viên trong tổ lắng nghe nội dung và tiến hành thảo luận để lựa chọn bài dạy minh họa.


(2)

+ Đ/c đã giải thích lý do chọn nội dung: Nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dễtriển khai hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lăng lực học sinh. Đồng thời cónhiều tư liệu hỗ trợ bài dạy hơn các bài khác trong tuần.

+ Các thành viên trong tổ đã nhất trí với đề xuất trên của đồng chí:………

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ đề xuất chọn bài dạy minh họa, giải thích lí do chọnbài, tổ trưởng chuyên mơn đồng ý và kết luận:

+ Giao cho đồng chí:……… tiến hành soạn bài:………

+ Dự kiến thời gian dạy minh họa :………..

+ Trước thời gian dạy, tổ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận nội dung, phương phápdạy.

Buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học kết thức vào lúc………giờ cùng ngày có cácthành viên trong tổ cùng tham gia và nhất trí.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN(Ký và ghi rõ họ tên)Sửa

2. Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ

TRƯỜNG ………TỔ KHỐI...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---...ngày ...tháng ....năm...

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTHEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC


(3)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường...diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ……….….

Vắng: ………

Người chủ trì: ……….. Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

I. - Đ/chí ………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ nhất về thống nhất chọn đồng chí:………. Soạn bài:
………..

Nay Tổ trưởng chun mơn u cầu đồng chí nêu rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy để tổthảo luận và góp ý.

II. - Đ/chí ………. (Người dạy) nêu rõ tên bài, mục tiêu bài dạy:

a-Tên bài: ...

Kiểu bài: ………...…...……..

b- Mục tiêu...

1. Kiến thức – Kĩ năng: ………...……

...

...

2. Phẩm chất : ………...


(4)

...

3. Năng lực:

...

...

4- Thống nhất Nội dung, phương pháp dạy:

Những nội dung thống nhất giáo án:

- Chuẩn bị GV và HS:

GV: Soạn bài, SGK, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu.

HS: Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu.

- Phương pháp, kỹ thuật dạy học:

+ Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm, đặt và giải quyết vấn đề, động não.

+ Kỹ thuật chia nhóm.

- Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK

- Phân bổ thời gian:

Ổn định lớp: 1 phút

Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức kỹ năng

Thảo luận nhóm:


(5)

...

Thảo luận nhóm:

...

...

5. Giáo viện dạy minh họa: ………...

Lớp dạy: ………...…

Dự kiến thời gian dạy minh họa: ………...

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …….cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết.

TRƯỜNG ………TỔ KHỐI...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---...ngày ...tháng ....năm...

BIÊN BẢN THẢO LUẬN GIỜ DẠY SINH HOẠT CHUYÊN MÔNTHEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 3)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường...diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.


(6)

Vắng: ………...

Người chủ trì: ………...….. Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

Đồng chí Tổ trưởng chun mơn tiến hành chỉ đạo các thành viên trong tổ Thảo luận suy ngẫmvề giờ dạy sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Người thực hiện giờ dạy: ………...

- Tên bài dạy: ………...…

1- Đồng chí ………. trình bày cảm nhận

+ Giờ dạy cơ bản đã đạt được kiến thức cần truyền thụ, học sinh đã nắm được kiến thức của bàihọc.

+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm. Về phía giáo viên, cơ bản đãtruyền đạt được nội dung kiến thức theo dự định.


+ Các nhóm đã tích cực hoạt động đưa ra các câu trả lời và cùng nhau thảo luận giữa các nhóm.

+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.

+ Diễn biến toàn bộ quá trình bài dạy minh họa:

- Gv kiểm tra kết hợp với giới thiệu bài mới

- Gv hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả và hồn cảnh sáng tác tác phẩm, thể thơ.

- GV phát câu hỏi cho các nhóm thảo luận xác định bố cục và phân tích cảm xúc của tác giả quakhổ thơ đầu.


(7)

- Hướng dẫn HS thảo luận suy nghĩ về ý thức trách nhiệm của bản thân.

- Hướng dẫn các nhóm luyện tập: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về hai câu thơ đầu bài thơ.

* Hoạt động của các nhóm:

- Nhìn chung đây là cách học mới nên các nhóm cịn lúng túng; kỹ năng quan sát của HS cịnchậm.

- Nhóm 1, 3, 4 hoạt động hiệu quả hơn.

- Phần luyện tập: Nhóm 2 và 4 cịn chậm; kỹ năng cảm thụ thơ và diễn đạt còn hạn chế.

- Kỹ năng dựng đoạn của HS còn rất hạn chế.

- Phần viết đoạn văn: Nhiều em còn quá chậm. Một số em cịn lười, nhận thức chậm, kỹ năngtrình bày yếu: Chung, Nghĩa.

2. GV dự giờ chia sẻ ý kiến:

a- Đồng chí ...:

- GV bình tĩnh, tự tin, trình bày bảng khoa học.

- Hoạt động của thầy và trò phối hợp nhịp nhàng.

- Một số em chưa tích cực tham gia thảo luận.

b- Đồng chí ...:

- Phần khởi động tốt.

- HS làm việc còn chậm, một số em chưa nhập cuộc, sự chuẩn bị bài của một số HS chưa tốt.


(8)

- GV nên cho HS ghi kết quả thảo luận vào phiếu, cho các nhóm nhận xét chéo kết quả của nhómkhác và bao quát HS trong cả lớp học.

- GV có thể đưa ra những hình thức khuyến khích động viên kịp thời để tạo khơng khí sơi nổi.

b- Đồng chí ...:

- Một số HS chưa thật sự chú ý vào bài học.

- Phần luyện tập nên dành nhiều thời gian hơn.

- GV nên đi xuống chỗ HS để uốn nắn và hướng dẫn HS làm việc.


3. Tổng hợp ý kiến của tổ trưởng CM:

* Ưu điểm

- Tác phong lên lớp bình tĩnh, tự tin.

- Hướng dẫn HS hình thành đầy đủ kiến thức quan trọng cần thiết và đã có sự kết hợp cácphương pháp dạy học mới, lấy HS làm trung tâm,...

- Hiệu quả của SHCM đối với người dạy cách chọn phương pháp khơng gị bó, người dạy gầngũi học sinh hơn, HS được làm việc nhiều hơn, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn, học sinhcảm thấy gần gũi thầy, cô hơn.

- Qua giờ dạy giáo viên có nhiều phương án truyền thụ kiến thức cho học sinh, và có thể tạo điềukiện cho các em làm chủ kiến thức hơn.

*Tồn tại: - Kỹ năng cảm thụ của HS còn rất hạn chế, việc đọc-hiểu và chuẩn bị bài ở nahf củacác em chưa được tốt.

- Việc quan sát các đối tượng HS của Gv chưa được đều khắp.


(9)

- Yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà một cách nghiêm túc.

- GV cần chú ý rèn cho HS kỹ năng diễn đạt.

4. Thảo luận về bước áp dụng cho thực tế dạy học hằng ngày:

- Gv nên chủ động điều chỉnh các hoạt động về thời gian và có những phương án xử lí linh hoạtcác khâu lên lớp.


- Khi giảng dạy các kiến thức mới, văn bản mới GV cần chú ý các bước sau đây:

+ Phương pháp chung: Tự phát hiện - Tự giải quyết vấn đề - Tự chiếm lĩnh kiến thức.

+ Các bước cụ thể:

Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS (Làm xuất hiện vấn đề và tạo cho học sinh cónhu cầu tìm hiểu vấn đề đó).

Bước 2: Tổ chức các hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay cả lớp)

Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp.

Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung.

Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày (Giáo viên chốt lạicác vấn đề quan trọng).

Xem thêm: Bài 9: Pháp Luật Với Sự Phát Triển Bền Vững Của Đất Nước Hay, Chi Tiết

Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn các kĩ năng.

Biên bản cuộc họp Thảo luận suy ngẫm về giờ dạy thực nghiệm sinh hoạt CM theo NCBH kếtthúc vào ………..giờ …….ngày …..tháng ……năm 2020

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN(Ký và ghi rõ họ tên)


Tài liệu liên quan


*
SKKN ĐỀ TÀI: Ứng dụng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở Tổ Văn, Sử, Địa, GDCD (Trường THCS Ngô Mây – Quy Nhơn) 92 2 7
*
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC LIÊN CỤM TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NHƠN TRẠCH 12 4 31
*
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 78 755 1
*
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 20 456 1
*
skkn tổ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN môn THEO NGHIÊN cứu bài học TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG ở bộ môn NGỮ văn 19 1 4
*
Tập Huấn Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học 61 896 2
*
BÀI GIẢNG SINH HOẠT CHUYÊN môn THEO NGHIÊN cứu bài học 22 368 0
*
Tập huấn đổi mới SINH HOẠT CHUYÊN môn THEO NGHIÊN cứu bài học 19 983 0
*
SKKN tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong trường phổ thông ở bộ môn ngữ văn 42 589 2
*
Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học 40 545 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(13.92 KB - 9 trang) - Tải Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học - HoaTieu.vn
Tải bản đầy đủ ngay
×