Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của phiên bản thân, Đảng viên đều bắt buộc tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại gợi ý số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2020


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về bốn tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá thể tự dấn diện)………………………………………..…………..

Tự nhận xét về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo phương tiện (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- hiệu quả thực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan đến kết quả, hạn chế, điểm yếu ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục đều hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, nấc độ tương khắc phục; không được khắc phục); hầu hết khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với mọi hạn chế, yếu điểm của bè lũ (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không xong nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ xong nhiệm vụ

□Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, reviews của fan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dấn xét, review của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Mỹ Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Mỹ Phẩm Tiếng Anh Là Gì

- đưa ra bộ lời khuyên xếp một số loại mức chất lượng:..............................................................