NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC

Bài 1: Hãy đo vả viết số phù hợp hợp vào chỗ chấm:

*

a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm;

b) Đoạn thẳng MN nhiều năm ……………cm;

c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm;

d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm;

Bài 2.

Bạn đang xem: Bài tập về đường gấp khúc lớp 2

Đoạn thẳng MN lâu năm 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN là 14cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài từng nào xăng-ti-mét?

Bài 3.Con kiến vàng trườn từ A qua B rồi đến C, nhỏ kiến đen bò từ C qua D rồi đến E. Hỏi con kiến nào trườn được đoạn đường nhiều năm hơn?

*

Bài 4.Tính độ dài đường gấp khúc:

a) ABCDE:

*

b) ABCDEG:

*

Bài 5.Hai đường gấp khúc ABC với MNP tất cả độ nhiều năm bằng nhau, đoạn AB nhiều năm hơn đoạn MN. Hãy đối chiếu đoạn thẳng BC và NP.

Bài 6.Một đường gấp khúc gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất lâu năm 32cm, đoạn thứ hai nhiều năm hơn đoạn thứ nhất 18cm. Tính:a) Độ dài đoạn thứ hai.b) Độ dài đường gấp khúc.

Xem thêm: Máy Tính Đổi Đơn Vị Lưu Trữ Máy Tính, Chuyển Đổi Đơn Vị Lưu Trữ Máy Tính

Bài 7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:A. 7cmB. 14cmc. 12cmD. 13cm