(Xem giải) Câu 1: các thành phần hỗn hợp X bao gồm axit HCOOH với axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). đem 5,3 gam tất cả hổn hợp X công dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) chiếm được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bởi 80%). Cực hiếm của m là

A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20

(Xem giải) Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để th-nc a mol Y cần vừa đầy đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của Y là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH. B. C2H5-COOH.

Bạn đang xem: Bài tập về axit cacboxylic

C. CH3-COOH. D. HOOC-COOH.

(Xem giải) Câu 3: dung dịch HCl cùng dung dịch CH3COOH có cùng độ đậm đặc mol/l, pH của nhị dung dịch tương xứng là x và y. Quan hệ nam nữ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử điện li)

A. Y = 100x. B. Y = 2x. C. Y = x – 2. D. Y = x + 2.

(Xem giải) Câu 4: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH bắt buộc số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456.

(Xem giải) Câu 5: cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) cùng đimetyl ete (T). Dãy gồm những chất được bố trí theo chiều tăng cao nhiệt độ sôi là

A. T, X, Y, Z. B. T, Z, Y, X. C. Z, T, Y, X. D. Y, T, X, Z.

(Xem giải) Câu 6: trong một bình kín đáo chứa hơi hóa học hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở với O2 (số mol O2 gấp hai số mol phải cho bội nghịch ứng cháy) sinh hoạt 139,9 oC, áp suất vào bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất vào bình từ bây giờ là 0,95 atm. X có công thức phân tử là

A. C2H4 O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. CH2O2.

(Xem giải) Câu 7: cho glixerol (glixerin) phản nghịch ứng với tất cả hổn hợp axit béo gồm C17H35COOH cùng C15H31COOH, số nhiều loại trieste được tạo thành tối nhiều là

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4


(Xem giải) Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một axit cacboxylic đối kháng chức, nên vừa đủ V lít O2 (ở đktc), nhận được 0,3 mol CO2 cùng 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 8,96. B. 6,72. C. 4,48. D. 11,2

(Xem giải) Câu 9: hàng gồm các chất được xếp theo chiều ánh nắng mặt trời sôi tăng đột biến từ trái sang buộc phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 10: đến sơ đồ gửi hoá sau:C3H4O2 + NaOH → X + YX + H2SO4 loãng → Z + TBiết Y cùng Z đều phải sở hữu phản ứng tráng gương. Hai hóa học Y, Z khớp ứng là:

A. CH3CHO, HCOOH. B. HCOONa, CH3CHO.

C. HCHO, CH3CHO. D. HCHO, HCOOH.

(Xem giải) Câu 11: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol với axit benzoic, bắt buộc dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có trọng lượng là

A. 4,90 gam. B. 6,84 gam. C. 8,64 gam. D. 6,80 gam

(Xem giải) Câu 12: Axit cacboxylic no, mạch hở X tất cả công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy bí quyết phân tử của X là


Bạn sẽ xem chưa: Tính pH của hỗn hợp (Phần 1)

A. C6H8O6. B. C9H12O9. C. C3H4O3. D. C12H16O12

(Xem giải) Câu 13: mang lại 3,6 gam axit cacboxylic no, đối chọi chức X chức năng hoàn toàn cùng với 500 ml dung dịch tất cả KOH 0,12M với NaOH 0,12M. Cô cạn hỗn hợp thu được 8,28 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Cách làm phân tử của X là

A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH. D. C2H5COOH.

(Xem giải) Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch ko phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp X, chiếm được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì nên cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

A. HCOOH, HOOC-COOH. B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.


C. HCOOH, C2H5COOH. D. HCOOH, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 15: tất cả hổn hợp X tất cả axit Y đối chọi chức cùng axit Z nhì chức (Y, Z tất cả cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành nhị phần bởi nhau. Bỏ phần một tác dụng hết với Na, hình thành 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, có mặt 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về trọng lượng của Z trong các thành phần hỗn hợp X theo lần lượt là

A. HOOC-COOH và 42,86%. B. HOOC-COOH và 60,00%.

C. HOOC-CH2-COOH cùng 70,87%. D. HOOC-CH2-COOH cùng 54,88%.

(Xem giải) Câu 16: Khi mang lại a mol một hợp hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với na hoặc cùng với NaHCO3 thì đông đảo sinh ra a mol khí. Hóa học X là

A. Ancol o-hiđroxibenzylic. B. Axit ađipic.

C. Axit 3-hiđroxipropanoic. D. Etylen glicol.

(Xem giải) Câu 17: hàng gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng mạnh nhiệt độ sôi trường đoản cú trái sang buộc phải là:

A. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. B. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. D. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 18: cho 0,04 mol một các thành phần hỗn hợp X tất cả CH2=CH-COOH, CH3COOH với CH2=CH-CHO phản nghịch ứng toàn vẹn với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Phương diện khác, nhằm trung hoà 0,04 mol X buộc phải dùng hoàn toản 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Trọng lượng của CH2=CH-COOH vào X là

 A. 0,72 gam. B. 1,44 gam. C. 2,88 gam. D. 0,56 gam.

(Xem giải) Câu 19: hỗn hợp M bao gồm ancol no, đối chọi chức X cùng axit cacboxylic 1-1 chức Y, phần lớn mạch hở và bao gồm cùng số nguyên tử C, tổng thể mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Nếu đốt cháy trọn vẹn M thì chiếm được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun nóng M với H2SO4 quánh để tiến hành phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 18,24. B. 34,20. C. 22,80. D. 27,36.

(Xem giải) Câu 20: láo hợp bao gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đối kháng chức cùng 0,1 mol muối hạt của axit kia với sắt kẽm kim loại kiềm gồm tổng trọng lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là

A. Axit butanoic. B. Axit propanoic. C. Axit metanoic. D. Axit etanoic.


(Xem giải) Câu 21: Cho hỗn hợp X bao gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đối chọi chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng) tính năng hết cùng với Na, giải tỏa ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Ví như đun nóng tất cả hổn hợp X (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) thì các chất trong tất cả hổn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo ra thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết bội phản ứng este hoá đạt ngưỡng 100%). Nhị axit trong hỗn hợp X là

A. C3H7COOH với C4H9COOH. B. C2H5COOH cùng C3H7COOH.

C. HCOOH với CH3COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH.

(Xem giải) Câu 22: tất cả hổn hợp Z có hai axit cacboxylic solo chức X và Y (MX> MY) gồm tổng cân nặng là 8,2 gam. đến Z chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Phương diện khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 21,6 gam Ag. Phương pháp và phần trăm khối lượng của X trong Z là


Bạn vẫn xem chưa: chăm đề nhiệt độ phân muối bột nitrat (Phần 1)

A. C2H3COOH với 43,90%. B. C3H5COOH và 54,88%.

C. C2H5COOH với 56,10%. D. HCOOH cùng 45,12%.

(Xem giải) Câu 23: hàng gồm những chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo thành sản phẩm có chức năng phản ứng với na là:

A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.

C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. D. C2H3CH2OH, C2H3CHO, CH3COOH

(Xem giải) Câu 24: các thành phần hỗn hợp X có axit panmitic, axit stearic cùng axit linoleic. Để trung hoà m gam X đề xuất 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương diện khác, giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam tất cả hổn hợp X là

A. 0,010. B. 0,015. C. 0,020. D. 0,005.

(Xem giải) Câu 25: đến sơ trang bị phản ứng:

*

 Trong đó X, Y, Z phần đa là các sản phẩm chính. Phương pháp của X, Y, Z theo lần lượt là:

A. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH.

B. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3.


C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH.

D. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br

(Xem giải) Câu 26: tất cả hổn hợp X gồm axit axetic, axit fomic cùng axit oxalic. Khi cho m gam X tính năng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu 8,96 lít khí O2 (đktc), nhận được 35,2 gam CO2 cùng y mol H2O. Quý hiếm của y là

A. 0,8. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,6.

(Xem giải) Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, nhận được y mol CO2 cùng z mol H2O (với z = y − x ). đến x mol E chức năng với NaHCO3 (dư) nhận được y mol CO2. Tên của E là

A. Axit oxalic. B. Axit fomic. C. Axit ađipic. D. Axit acrylic.

(Xem giải) Câu 28: Trung hoà 3,88 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn cục dung dịch sau phản bội ứng thu được 5,2 gam muối bột khan. Trường hợp đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) buộc phải dùng là

 A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.

(Xem giải) Câu 29: Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là lý do chính tạo ra vị chua của trái táo. Biết rằng 1 mol axit malic bội nghịch ứng được với về tối đa 2 mol NaHCO3. Công thức của axit malic là

A. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH. B. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO.C. HOOC-CH(CH3)-CH2-COOH. D. CH3OOC-CH(OH)-COOH.

(Xem giải) Câu 30: cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) bội nghịch ứng với anhiđrit axetic, nhận được axit axetylsalixylic (o- CH3COO- C6H4-COOH) dùng làm dung dịch cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic nên vừa đầy đủ V lít dung dịch KOH 1M. Quý giá của V là

 A. 0,72. B. 0,48. C. 0,96. D. 0,24.

(Xem giải) Câu 31: Hoá hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no 1-1 chức X với một axit no nhiều chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được nhân thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo vào cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ví như đốt cháy toàn cục hỗn hợp hai axit bên trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức kết cấu của X, Y lần lượt là

A. CH3 -COOH cùng HOOC- CH2 -COOH. B. H-COOH với HOOC-COOH.

C. CH3-COOH cùng HOOC- CH2 CH2-COOH. D. CH3CH2-COOH với HOOC-COOH

(Xem giải) Câu 32: cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một đội nhóm NH2). Đốt cháy trọn vẹn 0,5 mol láo lếu hợp tất cả X cùng Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2(đktc) và 14,4 gam H2O. Phương diện khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản nghịch ứng đầy đủ với dung dịch cất m gam HCl. Quý giá của m là


A. 4,38. B. 5,11. C. 6,39. D. 10,22.

(Xem giải) Câu 33: cho các phát biểu sau:(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hoá vừa tất cả tính khử.(b) Phenol tham gia phản ứng cầm cố brom khó hơn benzen.(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni đun nóng, nhận được ancol bậc một.(d) hỗn hợp axit axetic chức năng được cùng với Cu(OH)2.(e) hỗn hợp phenol trong nước có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.(g) vào công nghiệp, axeton được thêm vào từ cumen.Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

(Xem giải) Câu 34: Biết X là axit cacboxylic solo chức, Y là ancol no, cả hai chất mọi mạch hở, tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol láo hợp tất cả X cùng Y (trong kia số mol của X to hơn số mol của Y) đề xuất vừa đủ 30,24 lít khí O2, nhận được 26,88 lít khí CO2 với 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở đk tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol tất cả hổn hợp trên là

A. 11,4 gam. B. 19,0 gam. C. 17,7 gam. D. 9,0 gam.

(Xem giải) Câu 35: các thành phần hỗn hợp X có hai axit cacboxylic no, mạch hở Y cùng Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy trọn vẹn a mol X, sau làm phản ứng chiếm được a mol H2O. Mặt khác, nếu mang đến a mol X tính năng với lượng dư hỗn hợp NaHCO3, thì chiếm được 1,6a mol CO2. Yếu tố % theo khối lượng của Y trong X là

A. 46,67%. B. 74,59%. C. 25,41%. D. 40,00%.

(Xem giải) Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam láo hợp có một axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở với một ancol đối kháng chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử không giống nhau) nhận được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với năng suất 80% chiếm được m gam este. Giá trị của m là

A. 4,08. B. 6,12. C. 8,16. D. 2,04.

(Xem giải) Câu 37: tất cả hổn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic với axit axetic. Mang đến m gam X phản ứng không còn với hỗn hợp NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Quý giá của a là

A. 1,62. B. 1,80. C. 3,60. D. 1,44.

Xem thêm: Tại Sao Con Số 7 Được Yêu Thích Hầu Hết Trên Thế Giới? Con Số Thể Hiện Sự Sâu Sắc

(Xem giải) Câu 38: Hóa tương đối 8,64 gam láo hợp tất cả một axit no, solo chức, mạch hở X và một axit no, nhiều chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được luôn thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng đk nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy trọn vẹn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên nhận được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong láo lếu hợp ban sơ là

A. 72,22%. B. 65,15%. C. 27,78%. D. 35,25%.

(Xem giải) Câu 39: cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH → 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3. X là :

 A. CH2(COONa)2. B. CH2(COOK)2. C. CH3COONa. D. CH3COOK

(Xem giải) Câu 40: tất cả hổn hợp X có hai axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X buộc phải 0,24 mol O2, chiếm được CO2 với 0,2 mol H2O. Phương pháp hai axit là