chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Sự năng lượng điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 có đáp án với lời giải cụ thể 300 bài bác tập về sự việc điện li của nước, pH, chất chỉ thị ax..

Câu hỏi 1 : Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M với 50ml hỗn hợp HCl 0,1M. PH của hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng là:

 

A  0. B 1. C 7. D 13.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph hóa 11


Lời giải đưa ra tiết:

Ta thấy: nNaOH = nHCl = 0,005 mol

=> NaOH bội phản ứng toàn vẹn với HCl

=> Sau làm phản ứng thì hỗn hợp chỉ gồm NaCl => pH = 7

 Đáp án C


Câu hỏi 2 : Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M cùng với V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, sau bội nghịch ứng nhận được dung dịch bao gồm pH = 12,7. Cực hiếm của V là:

A 50 ml. B  100 ml. C 150 ml. D  200 ml.

Lời giải đưa ra tiết:

nH+ = nHCl = 0,01 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,2V mol

pHsau = 12,7 > 7 => OH- dư => pOH = 14 - 12,7 = 1,3 => = 10-1,3

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,01 0,2V

Pư: 0,01 → 0,01 

Sau: 0 0,2V - 0,01

(left< OH^ - ight> = fracn_OH^ - V o 10^ - 1,3 = frac0,2V - 0,010,1 + V) => V = 0,1 lít

Đáp án B


Câu hỏi 3 : đến dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A cùng với V lít hỗn hợp B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được hỗn hợp C gồm pH = 2. Quý giá của V là

A 0,134. B 0,424. C 0,441. D 0,414.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong A : nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 2.0,1.0,3 + 0,2.0,3 + 0,3.0,3 = 0,21 mol

Trong B : nOH- = nNaOH + nKOH = 0,2V + 0,29V = 0,49V mol

Dung dịch sau thời điểm trộn bao gồm pH = 2 => MT axit => H+ dư, OH- hết

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,21 0,49V

Pư: 0,49V ← 0,49V

Sau: 0,21 - 0,49V 0

pH = 2 => = 10-2 => (frac0,21 - 0,49V0,3 + V = 10^ - 2) => V = 0,414 lít = 414 ml

Đáp án D


Câu hỏi 4 : hòa hợp m gam mãng cầu vào nước được 100 ml dung dịch gồm pH = 13. Quý giá của m bằng

A 0,23 gam B 2,3 gam C 3,45 gam D 0,46 gam

Lời giải đưa ra tiết:

pH = 13 => pOH = 1 => = 0,1 M => nNaOH = 0,01 mol = nNa ( BT nhân tố )

=> m = 0,23g

Đáp án A


Câu hỏi 5 : hỗn hợp X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M cùng Ba(OH)2 0,15M hỗn hợp Y chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 0,5M cùng HNO3 0,2M.Trộn V lít dung dịch X với V’ lit dung dịch Y thu được dung dịch Z bao gồm pH =3. Tỉ trọng V/V’ là

A 2,17 B 1,25 C 0,46 D 0,08

Câu hỏi 6 : mang lại m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1 M với axit H2SO4 0,5 M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là:

A 1B 2C 6D 7

Câu hỏi 7 : Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của hỗn hợp X là:

A 1B 2C 6D 7

Lời giải chi tiết:

(egingathered left. egingathered n_Ba(OH)_2 = 0,01mol hfill \ n_NaOH,,,,,,, = 0,01mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_OH^ - = 2.n_Ba(OH)_2 + n_NaOH = 0,03(mol) hfill \ left. egingathered n_HCl,,,,,, = 0,005mol hfill \ n_H_2SO_4 = 0,015mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_H^ + = n_HCl + 2.n_H_2SO_4 = 0,035(mol) hfill \ endgathered )

Khi trộn xẩy ra phản ứng trung hoà dạng ion là:

H+ + OH-à H2O

0,035 0,03

nH+ (d­ư) = 0,035 - 0,03 = 0,005 (mol) => = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01

= 0,01 = 10-2 (mol/lít) Þ pH = 2

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : Trộn 200 ml dd lếu hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd bao gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:

A 0,39 B 0,798C 0,399 D 0,398

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: ∑nH+ = 0,2(0,3+ 0,5) = 0,16 mol; nOH- = 0,4.a

Sau khi phản ứng xẩy ra dung dịch thu được tất cả pH= 3 chứng minh axit dư.

sau bội phản ứng = (0,16-0,4a)/ 0,4 = 10-3

 Vậy a = 0,399

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl bao gồm pH=1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit tất cả pH=3 là:

A 1,68 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 1,485 lít

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi thể tích nước đề xuất thêm là Vml. Số mol H+  không thay đổi trước cùng sau trộn loãng nên:

15.10-1 = (15+ V).10-3

V= 1485ml = 1,485 lít

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Thêm 90 ml n­ước vào 10 ml dung dịch NaOH bao gồm pH=12 thì thu đ­ược dung dịch bao gồm pH là:

A 3B 1C 11D 13

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Tính pH của hỗn hợp dd HCl 2.10-7M

A pH = 6,700 B pH = 6,617 C pH = 2 D pH = 11

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Ta thấy: Ca = 2.10-7  ≈ (sqrt K_H_2O = 10^ - 7)nên không thể bỏ qua sự phân li của H2O.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Lam Sơn, Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lam Sơn

HCl → H+  + Cl-

2.10-7→ 2.10-7

H2O (undersetoversetlongleftrightarrow) H+ + OH- KH2O = 10-14

Bđ: 2.10-7

Pli: x x x

Sau: x + 2.10-7 x

=> KH2O = = (x + 2.10-7).x = 10-14

=> x = 4,142.10-8

=> = x + 2.10-7 = 4,142.10-8 + 2.10-7 = 2,4142.10-7

=> pH = -log = 6,617

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Tính pH của hỗn hợp HNO2 0,2M biết Ka = 4.10--4

A 2B 1C 0,6D 2,05

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Các quá trình điện li của

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O(overset leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Để tính pH của dung dịch thì ta phải đi tìm nồng độ H+ tất cả trong dung dịch. Mà lại nồng độ H+ này rất có thể do HNO2 cùng H2O phân li ra.

Để xét xem gồm bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O tạo ra H+ hay là không ta so sánh tích số

Ka.Ca cùng với Kw

Nếu Ka. Ca >> Kw thì bỏ lỡ sư năng lượng điện li của H2O

Nếu Ka. Ca ≈ Kw thì tính đến việc điện li của H2O


Lời giải đưa ra tiết:

Các quá trình điện li:

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O (overset leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Ta thấy: Ka.Ca = 0,2.4.10-4 = 8.10-5 > > Kw = 10-14. Thế nên sự phân li của H2O tạo thành H+ là không xứng đáng kể. Vị vậy bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O. Dung dịch chỉ bao gồm sự điện li của HNO2

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

ban đầu: 0,2

phân li: x x x

cân bằng: (0,2 - x) x x

Ta có:(Ka = m. m over m = x^2 over 0,2 - x = 4.10^ - 4(*))

Cách 1: Giải phương trình bậc 2

→ x2 + 4.10-4x - 0,2.4.10-4 = 0

→ x = 8,7465.10-3 (M)

= x = 8,7465.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,7465.10-3) = 2,058 

Cách 2: Ta thấy (Ca over Ka = 0,2 over 4.10^ - 4 = 500) (Chỉ cần Ca to gấp 100 lần Ka là coi như x vô cùng nhỏ)

→ x +> = x = 8,944.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,944.10-3) = 2,048 ≈ 2,05

 Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Tính pH của 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,025 M với HCl 0,05 M) ?

A 1B 2C 6D 7

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

*


Lời giải bỏ ra tiết:

pH của HCl = 5 => = 10-5 => nHCl = CM. V1 = 10-5V1

pH của NaOH = 9 => pOH = 14 – 9 = 5 => = 10-5 => nNaOH = CM.V2= 10-5.V2

Vì dd sau bội phản ứng thu được gồm pH = 8 > 7 => môi trường thiên nhiên bazo => dư OH-

=> pOH = 14 – 8 = 6

=> dư = 10-6

H+ + OH- → H2O

Ban đầu(mol) 10-5V1 10-5.V2

Phản ứng (mol) 10-5V1 10-5V1

Sau pư (mol) 0 10-6(V1+ V2)

Ta có: nOH- ban sơ = nOH- pư + nOH- dư

=> 10-5.V2 = 10-5V1 + 10-6(V1+ V2)

=> 10-5.V2 – 10-6V2 = 10-5V1 + 10-6V1

=> 9.10-6V2 = 1,1.10-5V1

 ( = > fracV_1V_2 = frac9.10^ - 61,1.10^ - 5 = frac911)