... Explain it again bài tập giờ Anh Thí điểm | 30 www.minh-pham.info A: There’s a new girl at school hotline Susan B: You invite her khổng lồ our class bài tập giờ Anh Thí điểm | 31 www.minh-pham.info ... Are (9) _ from distance, they look like moving (10) _ bài bác tập giờ Anh Thí điểm | 26 www.minh-pham.info UNIT 6: OUR TET HOLIDAY I Find the word which has a different sound in the ... Convenient D comfortable 15 the second turning the right bài bác tập giờ đồng hồ Anh Thí điểm | 18 www.minh-pham.info 16 17 18 19 trăng tròn A Take – in B Take – on C Get – in D Get – on The maps ...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3 my friends


*

*

*

*

... Live C is D are UNIT lựa chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba & his friends going to lớn have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho đưa ra Minh has a _of 3.5 million A đô thị B capital C population D country 168 Hanoi is...
*

... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D lớn 69 class ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba & his friends going khổng lồ have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho bỏ ra Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... Unit 1: BACK lớn SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 và 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) model sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - phái nam is also in class ... 7A? - nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s tan afternoon S2: Nice lớn meet you, Nga My name’s phái nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... Years old Danh từ số ít, số các I Cách thành lập và hoạt động danh trường đoản cú số nhiều: - Thơng thường danh tự số nhiều gồm thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - rất nhiều danh từ bỏ tận ... Boy boys ( cậu bé nhỏ ) - Danh tự tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh trường đoản cú tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ... Bò ) II giải pháp phát âm: phương pháp phát âm danh từ bỏ tận s, es • Chữ s phát âm /s/ danh trường đoản cú cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s phạt âm /iz/ danh từ tất cả tận chữ cái: s, x, sh, ch,...

Xem thêm: Phản Ứng Nào Sau Đây Không Xảy Ra :, Phản Ứng Nào Sau Đây Không Xảy Ra


... Beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... Six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, and we are (6) our house We are working và (7) We (8) having a good time at home II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage & decide if the statements are True...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng cầm tắt văn bản trong lòng chị em hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8