download Ôn tập giờ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vị you have today? - bài bác tập tiếng Anh 4 theo từng Unit bao gồm đáp án
tải Ôn tập giờ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects bởi you have today? - bài xích tập giờ đồng hồ Anh 4 theo từng Unit bao gồm đáp án 8 96 1
Tải bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vày you have today? - Ôn tập tiếng Anh 4 theo từng Unit bao gồm đáp án
Tải bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vị you have today? - Ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 theo từng Unit bao gồm đáp án 6 132 0
mua Giải SBT giờ đồng hồ Anh 4 Unit 8: What subject bởi you have today? - Giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects bởi vì you have today? không hề thiếu nhất
mua Giải SBT giờ đồng hồ Anh 4 Unit 8: What subject vày you have today? - Giải sách bài xích tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vì you have today? khá đầy đủ nhất 7 52 1
mua Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today? - bài bác tập tiếng Anh 4 theo từng Unit có đáp án
cài Đề bình chọn tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vày you have today? - bài tập giờ Anh 4 theo từng Unit bao gồm đáp án 3 45 0
sở hữu Trắc nghiệm giờ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects bởi vì you have today? - bài tập giờ đồng hồ Anh 4 theo từng Unit có đáp án
thiết lập Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects vì you have today? - bài bác tập tiếng Anh 4 theo từng Unit gồm đáp án 3 25 0
Tải bài xích tập từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today? - bài bác tập tiếng Anh 4 theo từng Unit tất cả đáp án
Tải bài tập từ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today? - bài tập giờ Anh 4 theo từng Unit tất cả đáp án 4 95 0
mua Giáo án giờ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vị you have today - Lesson 2 - Giáo án điện tử môn tiếng Anh lớp 4
sở hữu Giáo án giờ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects bởi you have today - Lesson 2 - Giáo án năng lượng điện tử môn tiếng Anh lớp 4 1 56 0
tải Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects do you have today - Lesson 3 - Giáo án điện tử môn tiếng Anh lớp 4
cài Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects do you have today - Lesson 3 - Giáo án năng lượng điện tử môn tiếng Anh lớp 4 2 37 0
sở hữu Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vì you have today - Lesson 1 - Giáo án năng lượng điện tử môn giờ đồng hồ Anh lớp 4
download Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vì you have today - Lesson 1 - Giáo án năng lượng điện tử môn giờ Anh lớp 4 2 78 1
cài Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vày you have today - Lesson 4 - Giáo án năng lượng điện tử môn giờ đồng hồ Anh lớp 4
mua Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 8: What subjects do you have today - Lesson 4 - Giáo án điện tử môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 2 11 0
mua 110 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 Tải các - Đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 có đáp án 4 33 1
have/ I/ Monday/ Friday/ Saturday/ Music/ and/ on a.. I have Music on Monday, Friday và Saturday.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 8

(1)mẫu miễn phí ƠN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 THEO UNIT UNIT 8: WHAT SUBJECTS bởi vì YOU HAVE TODAY? Choose the odd one out. 1 a Literature b Grammar c Friday d History a Vietnamese b English c French d England a Math b Chemistry c Physics d Chemist a Teacher b Newcomer c Chemistry d Student a.Book b Bag c History d Notebook Choose the suitable letters to make the correct word. 6 S_ienc_ a c/ e b c/ i c c/ o d c/ a 7 Mat_emat_cs a h/ e b r/ i c h/ a d h/ i 8 S_bje_t a e/ c b u/ c c u/ s d o/ c 9 ph_s_cal (2)mẫu miễn phí d i/ i 10 _oday a d b r c s d t Choose the correct answer. 11. _ subjects you have today? – I have English và Maths a When b.What c Where d Wow 12 _? – yes, I a What subject you have today? b When does he have English? c vày you have IT today? d Are you have Maths today? 13 _ does she have Geography? – on Wednesday a When b What c Where d How 14 ? – It’s Saturday a What is the date today? b When you have History? c Who is your teacher English? d What day is it today? (3)mẫu miễn phí b are c is d 16 What subject they have on Tuesday? – a I has Biology b I have it on Tuesday c They have Biology d yes, I 17 ? – I lượt thích Art và Music a What subject you like? b When you have Art? c vị you lượt thích Music? d All a&c correct 18 What Lisa’s favourite subjects? a is b c does d are 19 When does your brother have Math? a He has it on Monday và Wednesday b I have it on Monday and Wednesday c He has Math và English d It’s Monday 20 What subject John và Jame have this afternoon? a He has PE & IT b They have PE và IT tomorrow c They have PE & IT d She has PE and IT (4)mẫu miễn phí a favourite b freedom c best d lượt thích 22 How often does he have Literature? – _ a He has it on Monday và Tuesday b It’s Monday và Tuesday c Twice a week d Twice a weeks 23 _ is his English teacher? a What b When c How often d Who 24 I go to lớn school Monday _ Friday a from/ from b up/ lớn c from/ khổng lồ d on/ lớn 25 I have Vietnamese, English _ Literature a with b & c or d On Find the mistake in each sentence. 26 There are thirty student in Ami’s class a There (5)mẫu miễn phí d student 27 Minh don’t lượt thích Music, he likes Art a don’t b likes c lượt thích d Music 28 What lessons you got today? a What b got c lessons d 29 We doesn’t lượt thích English a We b lượt thích c doesn’t d English 30 My sister has Math in Monday và Thursday a has b & c math d in Translate into English.

Xem thêm: Với 4 Chữ Số 0 5 7 2 Viết Được Bao Nhiêu Số Lẻ Có 3 Chữ Số Khác Nhau Chia Hết Cho 5

31 Hơm chúng ta học mơn vậy? a What subjects they has today? b What subject they have today? c What subjects they have today? d What subject they have this morning? (6)mẫu miễn phí b What subject you like? – It’s Maths c What are your favourite subject? – It’s History d What is your favourite subject? – It’s English 33 Anh tất cả mơn giờ đồng hồ anh vây? – vào thứ bốn a Does he have English? – on Wednesday b When does he have Maths? – on Wednesday c When does he have English? – on Wednesday d When does your brother have English? – on Wednesday 34 bạn có thường học mơn giờ việt khơng? a When you have Vietnamese? b vị often have Vietnamese? c What subject you have often? d How often you have Vietnamese? 35 Lớp tơi có lịch sử dân tộc văn học lắp thêm năm a My class has History & Literature on Thursday b My class have History and Math on Thursday c My class has History và Literature in Thursday d My class has History và Literature on Tuesday Recorder the words to make the correct sentence. 36 do/ have/ what/ you/ today/?/ subject a What subject you have today? b What you have subject today? 37 do/ when/ have/ you/ Biology/? a When Biology you have? b When you have Biology? (7)mẫu miễn phí a What subject have Lan and Ngoc today? b What subject Lan and Ngoc have today? 40 does/ when/ she/ Vietnamese/ have/ Math/ and/? a When does she have Math và Vietnamese? b When Math does she have and Vietnamese? 41 she/ on/ Maths/ Art/ Monday/ and/ and/ Friday/ has a She has Maths and Art on Monday & Friday b She has on Maths và Art Monday and Friday 42 we/ for/ are/ school/ late a We are for school late b.We are late for school 43 is/ teacher/ who/ your/ Vietnamese/? a Who is your Vietnamese teacher? b Who teacher is your Vietnamese? 44 for/ her/ she/ studying/ lesson/ Maths/ is a She is studying her lesson for Maths b She is studying for her Maths lesson 45 Miss Thuy/ teacher/ her/ is/ Biology/ a Miss Thuy is her Biology teacher b Miss Thuy is her teacher Biology 46 do/ like/ what/ best/ subject/ you/? a What subject you lượt thích best? b what best subject you like? 47.have/ he/ his/ and/ don’t/ PE/ friends/ tomorrow a He & his friends don’t have PE tomorrow b Don’t he and his friends have PE tomorrow 48 her/ is/ Maths/ subject/ favourite (8)mẫu miễn phí 49 today/ does/ have/ English/ he/? a Today English does he have? b Does he have English today? 50 have/ I/ Monday/ Friday/ Saturday/ Music/ and/ on a I have Music on Monday, Friday và Saturday b I have on Monday, Friday & Saturday Music Mời bạn đoc tìm hiểu thêm tài liệu giờ Anh lớp đây: bài tập giờ đồng hồ Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4 Anh lớp n: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4