Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (90.46 KB, 8 trang )


ÔN TẬP

TIẾNG ANH LỚP 3

THEO UNIT

UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?

Odd one out.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 9

1. A. Black b. Colour c. Green d. Purple2. A. Sit b. Stand c. Ask d. These3. A. Down b. This c. That d. These4. A. Eight b. đen c. Trắng d. Yellow5. A. Come b. Brown c. Close d. Open6. A. Blue b. Brown c. Green d. Book7. A. What b. White c. Who d. How8. A. Two b. Four c. Nine d. White

Add the letters khổng lồ have the correct word.

9. TE_CHE_a. A/ R b. A/ N c. O/ R d. O/ N

10. Y_LLOWa. I

b. O c. E d. A

11. TA_LEa. D

c. S d. L

12. WHIT_a. O

b. E c. A d. Y13. DE_Ka. R b. N c. B d. S

14. _ENC_La. B/ I b. P/ E c. P/ I d. P/ O15. _ _ACKa. B/ L b. D/ L c. B/ R d. P/ L

Choose the correct answer.

16. _________ colour is your pencil case?

c. What d. Which

17. The bookcase is ________.a. Seven

b. Orange c. Màu sắc d. Not

18. The ________ are green.a. Pen

b. Pencil c. Pencil case d. Rulers

19. What colour _________ they?a. Are

b. Is c. Vày d. Aren’t

20. What colour is her desk? – ________a. Yes, it is

b. Her desk is old

d. How many

22. _________? – yes, they area. What colour are your pens? b. Are these your pens?

c. Is this your pen? d. All b&c correct.

23. What colour is your school bag? – _________a. It’s black và brown

b. They are black & brownc. It is black or brown

d. They are black or brown

24. What colour _______ your book?a. Are

b. Is c. Does d. Do

25. __________? – I have two books.a. What colour is it?

b. Whose book is it?

c. How many books vày you have? d. Are these your books?

Find the mistake in each sentence.

26. Is that your friend’s books?a. Friend’s


d. Your

27. This is Minh. It is my friend.a. It

b. Is

c. My friend d. This

28. My sister’s ruler is pinh.a. Ruler

b. My sister c. Is


d. Pinh

29. These are my school things. They is blue and red.a. These

b. Is c. Và

d. School things

30. How many cats does she has?a. How many

b. Cats c. Has d. Does

Translate into English.

31. Hộp cây viết của cô ấy màu gì? – Nó màu xanh lá cây với đỏa. What colour is her pencil? – It is green & red.


d. What colour is her pencil case? – It is green and red.32. Lớp học của người sử dụng tôi màu vàng và trắng.

a. My class is brown và white.

b. My friend’s class is brown and white.c. My friend’s class is yellow và white.d. My friend’s class is yellow và blue.
33. Cơ là cái bàn học của tôi. Nó color đen.a. That is my desk. It is black.

b. This is my table. It is black.c. That is my desk. It is grey.

d. That is my sister’s desk. It is black.

34. Kia là các chiếc bút chì của anh ấy trai tôi.a. Those are my pencils.

b. Are those my brother’s pencils?c. Those are my sister’s pencils.d. Those are my brother’s pencils.

35. Mẫu gọt cây bút chì color cam kia là của cô ý ấy.a. Is that her orange pencil sharpener?

b. The orange pencil sharpener is his.c. The orange pencil sharpener is hers.d. The red pencil sharpener is hers.

Recorder the words to make the correct sentences.

36. This/ is/ my/ classrooma. This classroom is my.b. This is my classroom.


38. These/ are/ what/ rubbers/ colour/?a. What colour are these rubbers?b. What colour these rubbers are?39. Very/ are/ my/ colorful/ picturesa. My very pictures are colorful.b. My pictures are very colorful.40. Red/ are/ and/ books/ white/ youra. Your books are red and white.b. Your books red & white are.41. School/ that/ library/ your/ is/?a. Is that your library school?b. Is that your school library?42. Colour/ what/ pen/ is/ your/ ?a. What colour is your pen?b. What is your colour pen?

43. What/ are/ your pencil/ sharpeners/ colour/a. What colour are your sharpeners pencil?b. What colour are your pencil sharpeners?44. School/ is/ the/ old/ library

a. The school library is old.b. School library is the old.


46. School/ all/ are/ the/ things/ newa. The all things school are new.b. All the school things are new.

47. No/ it/ is/ my/ ruler/ isn’t/ It/ teacher’s/.

Xem thêm: Ancol Etylic Được Điều Chế Từ Tinh Bột Bằng Phương Pháp Lên Men Với Hiệu Suất


a. No it is. It isn’t my teacher’s ruler.b. No it isn’t. It is my teacher’s ruler.48. Are/ these/ school bags/ your/ ?a. Are these your school bags?b. These are your school bags?

49. How/ does/ many/ pencil cases/ he/ have/ his/ in/ bag/?a. How many bag does he have in his pencil cases?

b. How many pencil cases does he have in his bag?50. Those/ are/ brown/ books

a. Those books are brown.b. Those are books brown.

Mời các bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 không giống như:Giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


*
100 CAU KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI phái mạnh PHAN dẻo SO 7 (Có đáp án) 19 595 0
*
tài liệu lý giải ôn tập giải toán trên máy tính casino (có đáp án) 10 1 0
*
Ôn tập pháp luật lao đụng theo bộ đề bao gồm đáp án 43 4 26
*
tài liệu ôn tập môn cam kết sinh trùng sốt rét bao gồm đáp án 25 1 3
*
tiếng anh lớp 3 Chương trình bắt đầu Unit 9: What colour is it? 6 1 2
(11.65 KB - 8 trang) - cài đặt Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 9 What colour is it? - bài tập tiếng Anh 3 theo từng Unit gồm đáp án