Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (78.17 KB, 3 trang )


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

ƠN TẬP

TIẾNG ANH LỚP 3

THEO UNIT

UNIT 13: WHERE’S MY BOOK?

Choose the odd one out.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 13

1. A.sister B.brother C.grandmother D.mother2. A.hedge B.bedroom C.bathroom D.kitchen3. A.chair B.bedroom C.poster D.bed4. A.coat B.ball C.picture D.near5. A.under B.behind C.wall D.above

Match each question with each answer.

1. How old are your parents? A. Yes, there is.

2. Is there a fence around the house? B. They are 40 years old.3. What is there in the room? C. The chair is near the desk.4. Where is the desk? D. There is a bed in the room.5. Where is the chair? E. It is near the table.

Reorder the words to lớn make correct sentence

1.on/ is/ the/ The/ table./ book

...2.near/ The/ is/ picture./ chair/ the

...
3.is/ front/ in/ of/ the/ The/ table./ bed

...4.are/ the/ on/ wall./ pictures/ The

...5.is/ Where/ ruler?/ the

...…

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1.The small bed is in the room.


(2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

...2. That is the school bag.

...3.My mother is 32 years old.

...4.I am 10 years old.

...5.Yes. There is a chair in the living room.

...…

Đáp án:

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C

Match each question with each answer.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính ✔️Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - C

Reorder the words to make correct sentence

1 - The book is on the table. 2 - The char is near the picture.3 - The bed is in front of the bed. 4 - The pictures are on the wall. 5 - Where is the ruler?

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1 - Where is the small bed?2 - What is that?

3 - How old is your mother?4 - How old are you?

5 - Is there is a chair in the living room?

Mời các bạn đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 3 khác như:
Giải bài tập tiếng Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


(3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểumẫu miễn phí

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop- 3


m: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- : https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
Ôn tập trang bị lý 12 kỳ 1 cực hay (Có đáp án) 13 914 37
*
Trắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương có đáp án 41 109 6,296
*
26 câu hỏi ôn tập marketing quốc tế 4 tín chỉ bao gồm đáp án 39 846 5
*
thắc mắc ôn tập trắc nghiệm đường lối Đảng cùng sản có đáp án 23 845 0
*
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN 4 2 69
*
*
ON TAP LY THUYET HOA 12 THI dẻo HOC teo DAP AN 36 536 2
*
câu hỏi ôn tập môn lịch sử hào hùng hành chính nước ta có lời giải 112 839 0
*
650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 10 theo từng chương (có đáp án) 202 2 1
*
câu hỏi ôn tập thời điểm cuối kỳ môn kinh tế tài chính phát triển bao gồm đáp án 2 837 3
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(8.92 KB - 3 trang) - cài Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 13 Where"s my book? - bài bác tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×