So sánh (Comparisons) dụng cụ với vật dụng vật cũng giống như người với những người là dạng câu phổ biến trong ngữ pháp giờ Anh. Nhằm giúp cho bạn củng cố kiến thức về câu so sánh hơn và đối chiếu nhất, công ty chúng tôi đã tổng hợp các bài tập so sánh hơn và so sánh nhất để chúng ta có thể tham khảo ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh nhất

*

Bài tập so sánh tiếng Anh

CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN

Cấu trúc này được dùng khi muốn đối chiếu người với người hoặc đồ gia dụng với vật.

Tính từ ngắn: S + Tobe + adj_er + than + Noun/ Pronoun

Tính từ bỏ dài: S + Tobe + more adj + than + Noun/ Pronoun

CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

Khi muốn đối chiếu vật (người) đặc trưng và số 1 sẽ sử dụng đến đối chiếu nhất.

Tính tự ngắn: S + Tobe + the + adj_est + Noun/ Pronoun

Tính từ dài: S + Tobe + the + most adj + Noun/ Pronoun

Bài tập 1: Viết dạng đối chiếu hơn và so sánh nhất của những tính từ với trạng tự sau đây:

ADJ/ADVSo sánh hơnSo sánh nhất
1. Big
2. Hot
3. Sweet
4. Few
5. Little
6. Comfortable
7. Important
8. Expensive
9. Good

10. Far

Bài tập 2: Viết lại những câu sau bên dưới dạng đối chiếu hơn và đối chiếu nhất.

1.Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

➔ Salim is _______________________________.

3. No house in my đô thị is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants khổng lồ pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10.Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.


Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng nhất

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. Funnier

C. Funniest

D. The funny

2. This chair is _________ than the other.

A. Comfortable

B. The comfortable

C. More comfortable

D. Most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. Kinder

B. Kind

C more kind

D. Most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. Little

B. Least

C. The less

D. Less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. Fast

B. Faster

C. The fastest

D. More faster

Bài tập 4: Tìm với sửa lỗi sai (nếu có) các câu bên dưới đây:

1.This is the more wonderful book she has ever read.

2. No moutain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is quang quẻ Hai.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. BigBigger (tính tự ngắn)The biggest (tính trường đoản cú ngắn)
2. HotHotter (tính từ bỏ ngắn)The hottest (tính tự ngắn)
3. SweetSweeter (tính tự ngắn)The sweetest (tính trường đoản cú ngắn)
4. FewFewer (tính trường đoản cú ngắn)The fewest (tính tự ngắn)
5. LittleLess (dạng sệt biệt)The least (dạng quánh biệt)
6. ComfortableThe more comfortable (tính tự dài)The most comfortable (tính tự dài)
7. ImportantThe more important (tính tự dài)The most important (tính tự dài)
8. ExpensiveThe more expensive (tính trường đoản cú dài)The most expensive (tính trường đoản cú dài)
9. GoodBetter (dạng quánh biệt)The best

(dạng đặc biệt)

10. FarFather/Futher (dạng đối chiếu đặc biệt)The fathest/The futhest (dạng đối chiếu đặc biệt)
Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today..

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to lớn pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1.My Japanese class is _______ than his English class.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cây Thông Mùa Giáng Sinh Giá Tốt Tháng 4, 2022 Trang Trí Nhà Cửa

A.funny

B. Funnier (vì đằng sau có than – đối chiếu hơn)

C. Funniest

D. The funny

2. This chair is _________ than the other.

A. Comfortable

B. The comfortable

C. More comfortable (vì phía sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ bỏ dài)