Kiến thức giờ Anh sống bậc Trung học các đại lý được xem là những kiến thức vô cùng cần thiết, không chỉ được vận dụng nhiều vào đời sống mỗi ngày mà còn là căn cơ cho những kỹ năng cao rộng ở cấp cho Trung học nhiều hay Đại học. Vào đó, phần kiến thức tiếng Anh lớp 7 chắc hẳn rằng là một trong những đơn vị con kiến thức đặc biệt quan trọng nhất và cũng khó nắm bắt nhất. Nội dung bài viết này xin chuyển ra một số trong những đề ôn tập để các em hoàn toàn có thể ghi nhớ với củng nuốm lại những kỹ năng và kiến thức đã học của mình.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7

1. Nắm tắt kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 7

Từ nền tảng kiến thức giờ Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 thường xuyên được cải thiện hơn và giúp học viên từng bước làm quen với các kiến thức đặc biệt quan trọng như sau:

Câu cảm thán cùng với “What” với “How”

What + (a/an) + Adj + danh từ bỏ đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bước đầu bằng từ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh hơn nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới tự chỉ nơi chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện tại đơn: diễn tả một kiến thức hoặc một thực sự hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Hiện tại tiếp diễn: miêu tả hành hễ đang xảy ra tại thời điểm nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: diễn đạt hành rượu cồn đã xẩy ra và ngừng trong thừa khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: mô tả một hành vi hoặc một kế hoạch rất có thể xảy ra vào tương lai.

S + will + V…

Động tự tình thái

May, Might: diễn tả hành động hoàn toàn có thể xảy ra.

Can, Can’t: diễn tả khả năng ở bây giờ hoặc sau này (có thể xẩy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và mang lại phép, lời yêu cầu, kiến nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: diễn tả khả năng trong vượt khứ, khả năng có thể xảy ra (không chắc hẳn rằng bằng Can), sự xin phép (lễ phép với trịnh trọng hơn Can), lời yêu thương cầu, ý kiến đề nghị hoặc nhắc nhở lịch sự.

Would, Wouldn’t: là quá khứ của “will”, sử dụng để diễn đạt lời yêu thương cầu, đề nghị lịch lãm hoặc kinh nghiệm trong quá khứ.

Should, Shouldn’t: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: miêu tả lời răn dạy (sắc thái mạnh bạo hơn Should) hoặc sự muốn đợi.

Must, Mustn’t: diễn đạt sự quan trọng bắt buộc, lời khuyên, nhu yếu được nhấn mạnh hoặc sự suy luận hòa hợp lý, vững chắc chắn.

Have to, Don’t have to: “Have to” mô tả sự bắt buộc thiết, buộc phải do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không phải thiết.

2. Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ mê say hợp

do you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street & her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Phái mạnh sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân tách dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At trang chủ and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan & Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A trò chơi of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d like (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you like (come)……………….. Lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house khổng lồ the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His oto is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

do you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại những câu dưới đây

always / school / time / we / khổng lồ / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / vày / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

→ …………………………………………………………….

lượt thích / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / khổng lồ / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school khổng lồ the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps và a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes lớn the library in her miễn phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go lớn the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ phù hợp vào địa điểm trống để hoàn thành đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town & his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, và it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes khổng lồ school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents and his friends in Bac Giang.

Bài 2: sử dụng từ gợi nhắc để viết thành câu hoàn chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / like / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu dùng từ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What bởi you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary like best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

phái mạnh works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: tìm lỗi sai và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half & past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you like your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: chia dạng đúng của những từ vào ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) nam is ……………….. In his class. (tall) Ho đưa ra Minh thành phố is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: chọn từ bao gồm âm gạch chân không giống với phần đa từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ phù hợp để kết thúc câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… to bed early . ………… don’t you come to my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long bay ? Would you like ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday and Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… to lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. Lớn collect C. Collecting

3. I …… come và see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So like C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children khổng lồ learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

vày Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

Xem thêm: " Phương Thức Thanh Toán Tiếng Anh Là Gì ? Phương Thức Thanh Toán Tiếng Anh Là Gì

A. With B. For C. At 

Bài 5: phân chia dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way to lớn the bus stop? Lan and Hoa (go)……………….. Lớn the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng hồ hết đề ôn tập mà bài viết cung cấp cho trên đây đang giúp chúng ta học sinh trau dồi thêm kiến thức của chính mình để lạc quan hơn trong vấn đề học giờ đồng hồ Anh cũng tương tự trong các kì thi. Chúc các bạn học tốt!