Phương pháp giải những dạng bài tập chương đội Halogen

Với phương thức giải những dạng bài tập chương team Halogen Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập đội Halogen từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương halogen

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về đặc thù hóa học tập và phương pháp điều chế Halogen

A. Bài tập trường đoản cú luận

Bài 1. do sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO gồm tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình bội nghịch ứng minh chứng clo gồm tính oxi hóa, 2 phương trình bội phản ứng chứng tỏ clo có tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình phản bội ứng chứng minh Clo gồm tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản bội ứng chứng minh Clo gồm tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) từ bỏ MnO2 , HCl đặc, fe hãy viết những phương trình phản nghịch ứng pha trộn Cl2 , FeCl2 và FeCl3 .

b) Từ muối bột ăn, nước và những thiết bị bắt buộc thiết, hãy viết các phương trình làm phản ứng pha chế Cl2 , HCl và nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình bội phản ứng chứng tỏ axit HCl tất cả tính oxi hóa, 1 phương trình phản bội ứng chứng tỏ HCl gồm tính khử.

Hướng dẫn:

HCl gồm tính oxi hóa

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl tất cả tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình làm phản ứng điều chế sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình bội nghịch ứng xẩy ra khi cho lần lượt những chất trong nhóm A HCl, Cl2 chức năng với lần lượt những chất trong team B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → ko xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → ko xảy ra

Bài 7. Axit HCl gồm thể công dụng những hóa học nào sau đây? Viết bội nghịch ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → không xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → không xảy ra

Bài 9: mang lại dãy những chất sau, hóa học nào gồm khả năng tác dụng được với axit HCl? Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng xảy ra, ghi rõ đk của phản nghịch ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất gồm thể chức năng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong số hình vẽ mô tả phương pháp thu khí clo sau đây, mẫu vẽ nào tế bào tả đúng cách thu khí clo trong chống thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- vày khí Cl2 nặng hơn không khí nên tín đồ ta nhằm ngửa bình (Cl2 nặng hơn không khí sẽ nằm ở vị trí dưới nó đẩy ko khí tất cả chứa sẵn trong bình thoát ra khỏi bình và chiếm phần chỗ).

- cần sử dụng bông tất cả tẩm hỗn hợp NaOH để cho không khí đi ra bên ngoài và lúc bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ ảnh hưởng giữ lại trong bình ko thoát ra bên ngoài được do một trong những phần nó pứ cùng với NaOH và phần này bị mất đi gọi là hao giá tiền trong quá trình điều chế. - không sử dụng phương pháp đẩy nước vày Cl tung trong nước.

Bài 11: trong những hình vẽ sau, hình mẫu vẽ nào thể hiện đúng nhất phương pháp thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: vị HCl nặng rộng không khí bắt buộc để ngửa ống nghiệm. HCl tan những trong nước đề xuất không sử dụng cách thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: vì sao bạn ta rất có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng phương pháp cho H2 SO4 đặc tính năng với muối clorua hoặc florua. Nhưng quan trọng áp dụng phương pháp này để điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể pha chế HCl và HF bởi phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng ko áp dụng cách thức trên điều chế HBr cùng HI vị HBr cùng HI tất cả tính khử mạnh có thể phản ứng ngay lập tức với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: do sao tín đồ ta hoàn toàn có thể điều chế các halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng phương pháp cho hỗn hợp H2 SO4 đặc với MnO2 tính năng với muối hạt clorua, bromua, iotua nhưng phương pháp này không thể vận dụng điều chế F2 ? bằng phương pháp nào rất có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình phản bội ứng pha trộn Flo.

Hướng dẫn:

vị F bao gồm tính thoái hóa rất bạo phổi nên cách thức duy nhất để diều chế F là dùng cái điện nhằm oxi hóa ion F-trong florua nóng chảy (PP điện phân).

PTHH Điện phân các thành phần hỗn hợp KF với HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: từ NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học nhằm điều chế khí hiđroclorua với khí Clo bởi 2 phương pháp khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: trong tự nhiên, các halogen

A. Chỉ tồn tại nghỉ ngơi dạng đơn chất.

B. Chỉ tồn tại sống dạng muối halogenua.

C. Chỉ tồn tại sinh sống dạng phù hợp chất.

D. Tồn tại sống cả dạng đơn chất với hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 1-1 chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen sinh hoạt thể rắn (điều kiện thường), có tính hoan lạc là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy chỉ ra rằng mệnh đề không đúng chuẩn :

A. Tất cả muối AgX (X là halogen) gần như không rã trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua những tồn tại làm việc thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua lúc tan vào nước đầy đủ cho dung dịch axit.

D. Các halogen (từ F2 cho I2) công dụng trực tiếp với phần đông các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy nào được xếp đúng lắp thêm tự tính axit và tính khử sút dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, nhận được nước clo màu quà nhạt. Nội địa clo tất cả chứa những chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: vào PTN, Cl2 thường được pha trộn theo phản ứng :

HCl sệt + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số cân bằng của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl quánh + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong chống thí nghiệm tín đồ ta thường pha chế clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân lạnh chảy NaCl.

B. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. đến HCl đặc chức năng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl quánh + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số bội phản ứng trong những số ấy HCl diễn tả tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

những phản ứng trong số ấy HCl biểu hiện tính khử là : a, c

Câu 10: hàng nào được xếp đúng thứ tự tính axit sút dần với tính oxi hoá tăng mạnh ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) với nước clo biểu thị tính oxi hóa là vì

A. Cất ion ClO-, gốc của axit tất cả tính lão hóa mạnh.

B. Chứa ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh.

C. Phần đa là sản phẩm của hóa học oxi hóa khỏe mạnh Cl2 với kiềm.

D. Trong phân tử số đông chứa cation của sắt kẽm kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: phương thức duy nhất để điều chế Flo là :

A. Cho dung dịch HF công dụng với MnO2.

B. Điện phân rét chảy tất cả hổn hợp NaF với NaCl.

C. Điện phân lạnh chảy tất cả hổn hợp KF với HF.

D. Mang đến Cl2 chức năng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập nhận biết, tách bóc chất nhóm Halogen

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

Dựa vào các đặc điểm đặc trưng của chúng

a/ dìm biết một số trong những anion ( ion âm)

*

b/ dấn biết một số chất khí .

*

c/ dấn biết một số chất khí .

*

*Với bài bác tập tách bóc chất

a) tách một chất thoát khỏi hỗn đúng theo :

Dạng toán này chỉ cần bóc tách riêng một chất thoát ra khỏi hỗn hợp, sa thải các hóa học khác, ta có 1 trong các hai giải pháp giai sau :

- phương pháp 1: cần sử dụng hóa chất phản ứng tính năng lên những chất đề xuất loại bỏ, còn chất cần bóc riêng không công dụng sau phản bội ứng được tách ra dễ dàng.

- phương pháp 2: sử dụng hóa chất công dụng với chất nên muốn bóc riêng tạo ra phẩm mới. Sản phẩm dễ tách bóc khỏi hỗn hợp và dễ dàng tái chế tạo ra lại hóa học đầu.

b) bóc riêng những chất thoát khỏi nhau :

Dạng toán này tách riêng những chất thoát ra khỏi nhau ko được quăng quật chất nào. Để giải ta sử dụng đồng thời bí quyết 1, giải pháp 2 ở trên nhằm giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ dùng một hóa chất, trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm chủng loại thử:

Cho hỗn hợp HCl lần lượt vào những mẫu test trên.

- chủng loại thử tạo hiện tượng lạ sùi bong bóng khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- chủng loại thử tọa kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào hai mẫu thử còn lại

- chủng loại thử làm sao kết tủa trắng là hỗn hợp BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- mẫu thử tạo ra kết tủa đá quý là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- mẫu thử không có hiện tượng gì là hỗn hợp Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương thức hóa học, hãy phân biệt các ung dịch đựng trong các lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, và NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm mẫu thử:

Cho hỗn hợp AgNO3 thứu tự vào những mẫu thử trên.Mẫu thử nào trong suốt là NaF. Vày AgF chảy tốt.

- mẫu thử sản xuất kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- chủng loại thử chế tạo kết tủa xoàn nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa rubi đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng cách thức hóa học. Hãy nhận ra các dung dịch đựng trong những lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu thử:

Cho quỳ tím thứu tự vào các mẫu thử. Ta tạo thành 3 nhóm hóa chất sau:

Nhóm I: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: dung dịch không thay đổi màu quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vào các mẫu demo ở đội (III)

- mẫu mã thử chế tạo kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- chủng loại thử chế tạo ra kết tủa tiến thưởng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa tiến thưởng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào các mẫu demo ở đội (II)

- mẫu thử như thế nào kết tủa white là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn sót lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không sử dụng thuốc thử làm sao khác, hãy nhận biết các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số lắp thêm tự 1, 2, 3, 4, 5, bên trên 5 lọ dung dịch yêu cầu nhận biết. Rót hỗn hợp ở mỗi lọ vào lần lượt những ống nghiệm đã có được đánh cùng số. Nhỏ tuổi 1 hỗn hợp vào mẫu mã thử của 4 dung dịch còn lại. Sau những lần thí nghiệm cho tới khi hoàn chỉnh ta được kết quả sau đây:

*

Từ bảng tác dụng nhận thấy:

- hóa học nào tác dụng với 4 hóa học kia chế tạo thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- hóa học nào chế tác thành khí với NaOH là NH4 Cl; hóa học tọa thành kết tủa cùng với NaOH cùng MgCl2

- Chất tác dụng với 4 hóa học khí tạo ra thành 1↓ cơ mà khác MgCl2 là BaCl2 và chất tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom tất cả lẫn một ít tạp chất là clo. Làm cố gắng nào nhằm thu được brom thuần khiết . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một không nhiều NaBr vào láo hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng đựng hỗn hợp để đưa Br

Ví dụ 6. tinh luyện N2 trong hỗn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho hỗn hợp khí sục qua hỗn hợp nước vôi trong gồm dư, chỉ gồm khí N2 không chức năng đi ra khỏi dung dịch, hai khí còn sót lại phản ứng với nước vôi theo phương trình phản nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. có 4 hóa học bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ cần sử dụng chất làm sao dưới đó là nhận biết ngay lập tức được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot với dung dịch hồ tinh bột ⇒ hỗn hợp không màu gửi thành color xanh

Câu 2. Để sáng tỏ 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta có thể dùng

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím với dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- dùng quỳ tím nhận thấy được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm cho quỳ chuyển đỏ cùng KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm cho quỳ chuyển màu.

- mang lại dung dịch AgNO3 thứu tự vào 2 ống nghiệm của mỗi team ⇒ tạo ra kết tủa white là HCl (nhóm 1) và KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. rất có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bởi thuốc thử

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không phân minh được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl làm cho quỳ tím gửi đỏ

Cl2 làm mất màu quỳ tím

H2 không có tác dụng quỳ tím chuyển màu

Câu 4. Chỉ sử dụng hóa hóa học nào tiếp sau đây để nhận thấy các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không nhận biết được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc test là hỗn hợp HCl.

Lần lượt nhỏ dại dung dịch HCl vào các mẫu test đựng trong 5 ống thử riêng biệt.

-Mẫu thử tất cả sủi bọt khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử chế tạo kết tủa trắng, ra bên ngoài ánh sáng hóa đen là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử sót lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr ko thấy hiện nay tượng

Dùng AgNO3 vừa nhận thấy để nhận ra ba chủng loại thử còn lại

-Mẫu thử chế tạo ra kết tủa white là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử sinh sản kết tủa vàng nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu demo không hiện tượng là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom tất cả lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong số hoá chất có thể loại bỏ clo thoát khỏi hỗn thích hợp là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng dung dịch thử thích hợp để nhận ra các dung dịch sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- cần sử dụng quỳ tím riêng biệt được 2 nhóm: HCl, H2SO4 có tác dụng quỳ chuyển đỏ

KI và NaCl không làm thay đổi màu quỳ tím.

- dùng dung dịch BaCl2 rõ ràng HCl cùng H2SO4: sản phẩm tạo kết tủa trắng là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- dùng dung dịch AgNO3 để tách biệt dung dịch KI cùng NaCl (AgI↓ màu kim cương tươi; AgCl↓ màu sắc trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu tím; NaCl ngọn lửa color vàng.

Câu 7. Có ba bình ko ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong số dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ sử dụng hai thuốc thử (không dùng AgNO3), làm núm nào để xác minh dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

sử dụng nước brom mang lại lần lượt vào cha dung dịch, nhận thấy bình đựng hỗn hợp NaI nhờ đổi màu nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- nhị dung dịch còn sót lại là NaCl với NaBr thì sử dụng nước clo nhận biết dung dịch NaBr bởi vì dung di chuyển sang color vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. nhận ra các khí sau bằng phương thức hóa học: Cl2, O2, HCl với SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím ẩm vào tứ mẫu khí, khí nào không tồn tại hiện tượng là O2, khí có tác dụng quỳ tím bạc mầu là Cl2; hai khí có tác dụng quỳ tím ẩm hóa đỏ là HCl cùng SO2

- Dẫn nhị khí còn lại qua dung dịch Br2 tất cả màu kim cương nâu nhạt, hỗn hợp brom bị mất color là khí SO2, còn lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh luyện NaCl gồm lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan tất cả hổn hợp vào nước tạo nên thành dung dịch hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ bao gồm Na2CO3 phản nghịch ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn dung dịch H2O, Br2, I2 bay hơi hết còn sót lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối ăn uống bị lẫn tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 cùng CaSO4. Hãy trình bày cách thức hóa học để loại bỏ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
hơi HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

- nắm rõ các đặc thù hóa học của những halogen cùng hợp chất của chúng

- một số trong những tính chất đặc thù cần giữ ý:

+ Halogen là số đông phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo đến iot, tính oxi hoá bớt dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen che khuất nó thoát ra khỏi dung dịch muối hạt halogen.

+ Flo gồm độ âm điện lớn nhất nên trong toàn bộ các hợp chất chỉ có số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, quanh đó số oxi hoá –1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng dần đều từ HF 4 : bớt dần từ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. xong xuôi chuỗi bội nghịch ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng những phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: chấm dứt các phương trình hóa học theo sơ vật sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng thực hiện các đổi khác dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc hàng nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tính năng được với những chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho những chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không công dụng được với các chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag che khuất H2 trong dãy vận động hóa học yêu cầu không tác dụng được cùng với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối không tan vào axit đề nghị không bội nghịch ứng

FeS cũng chính là muối ko tan tuy vậy tan được vào axit.

*Một số xem xét về muối sunfua

- tan trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- ko tan vào nước nhưng tan vào HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- ko tan trong nước với không tung trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- ko tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng :

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl sệt -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản nghịch ứng tạo thành đơn hóa học là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl quánh -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ đưa hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm ở đầu cuối của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :