Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Đại số đại cương các ví dụ

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Các chúng ta giúp mình với

(2x-3)2=(x+5)2

X2.(x-1)-4x2+8x-4=0

4x2- 25 - (2x- 5) . ( 2x+7)=0

x3+27+(x+3).(x-9)=0

(x-2).(x+5)- x2+4=0


*

*

a)(2x-3)2=(x+5)2

=>4x2-12x+9=x2+10x+25

=>3x2-22x-16=0

=>3x2+2x-24x-16=0

=>x(3x+2)-8(3x+2)=0

=>(x-8)(3x+2)=0

=>x=8 hoặc x=-2/3

b)X2.(x-1)-4x2+8x-4=0

=>x2(x-1)-4x2+4x+4x-4=0

=>x2(x-1)-4x(x-1)-4(x-1)=0

=>x2(x-1)-(4x-4)(x-1)=0

=>(x2-4x+4)(x-1)=0

=>(x-2)2(x-1)=0

=>x=2 hoặc x=1

c)4x2- 25 - (2x- 5) . ( 2x+7)=0

=>4x2-25-(4x2+14x-10x-35)=0

=>4x2-25-4x2-14x+10x+35=0

=>-4x+10=0

=>-4x=-10 x=5/2

d)x3+27+(x+3).(x-9)=0

=>x3+33+(x+3)(x-9)=0

=>(x+3)(x2-3x+9)+(x+3)(x-9)=0

=>(x2-3x+9+x-9)(x+3)=0

=>(x2-2x)(x+3)=0

=>x(x-2)(x+3)=0

=>x=0 hoặc x=2 hoặc x=-3

e)(x-2).(x+5)- x2+4=0

=>(x-2)(x+5)-(x-2)(x+2)=0

=>(x-2)(x+5-x-2)=0

=>3(x-2)=0 x=2


Đúng(0)
*

Đỗ Thị Tú Uyên

Sau khi triển khai hằng đẳng thức và triển khai chuyển vế bạn sẽ đk hiệu quả như này!((left(2x-3 ight)^2=left(x+5 ight)^2=3x^2-22x-14)


Đúng(0)
Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Tìm x biết :

a, (x-2).(x2+2x +7) +2.( x2-4) -5 .(x-2) =0

b, 4x2-25 -(2x-5) .(2x+7) =0

c, x3+27 + (x+3) .(x-9)=0


#Toán lớp 8
0

a) x2(x - 5) + 5 - x = 0; b) 3x4 - 9x3 = -9x2 + 27x;

c) x2(x + 8) + x2 = -8x; d) (x + 3)(x2 -3x + 5) = x2 + 3x.

e) 3x(x - 1) + x - 1 = 0;

f) (x - 2)(x2 + 2x + 7) + 2(x2 - 4) - 5(x - 2) = 0;

g) (2x - 1)2 - 25 = 0;

h) x3 + 27 + (x + 3)(x - 9) = 0.

i)8x3 - 50x = 0; k) 2(x + 3)-x2 - 3x = 0;

m)6x2 - 15x - (2x - 5)(2x + 5) =


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a:(Leftrightarrowleft(x-5 ight)left(x+1 ight)left(x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=5\x=-1\x=1endmatrix ight.)

d:(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-4x+5 ight)=0)

(Leftrightarrow x+3=0)

hay x=-3


Đúng(0)

Giải các phương trình tích sau:

1.a)(3x – 2)(4x + 5) = 0 b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0

c)(4x + 2)(x2 + 1) = 0 d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0

2. A)(3x + 2)(x2 – 1) = (9x2 – 4)(x + 1)

b)x(x + 3)(x – 3) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 0

c)2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 d)(3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)

3.a)(2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0 b)(3x2 + 10x – 8)2 = (5x2 – 2x + 10)2

c)(x2 – 2x + 1) – 4 = 0 d)4x2 + 4x + 1 = x2

4. A) 3x2 + 2x – 1 = 0 b) x2 – 5x + 6 = 0

c) x2 – 3x + 2 = 0 d) 2x2 – 6x + 1 = 0

e) 4x2 – 12x + 5 = 0 f) 2x2 + 5x + 3 = 0


#Toán lớp 8
2
KAl(SO4)2·12H2O

Bài 1:

a) (3x - 2)(4x + 5) = 0

3x - 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

3x = 2 hoặc 4x = -5

x = 2/3 hoặc x = -5/4

b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0

2,3x - 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0

2,3x = 6,9 hoặc 0,1x = -2

x = 3 hoặc x = -20

c) (4x + 2)(x^2 + 1) = 0

4x + 2 = 0 hoặc x^2 + 1 # 0

4x = -2

x = -2/4 = -1/2

d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0

2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0

2x = -7 hoặc x = 5 hoặc 5x = -1

x = -7/2 hoặc x = 5 hoặc x = -1/5


Đúng(0)
nhung đỗ

bài 2:

a, (3x+2)(x^2-1)=(9x^2-4)(x+1)

(3x+2)(x-1)(x+1)=(3x-2)(3x+2)(x+1)

(3x+2)(x-1)(x+1)-(3x-2)(3x+2)(x+1)=0

(3x+2)(x+1)(1-2x)=0

b, x(x+3)(x-3)-(x-2)(x^2-2x+4)=0

x(x^2-9)-(x^3+8)=0

x^3-9x-x^3-8=0

-9x-8=0

tự search x nha


Đúng(0)

Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau:

1) ( x+ 3)(x2 -3x + 9) - (x3 + 54)

2) (2x + y)(4x2 + 2xy + y2 ) - (2x – y)(4x2 + 2xy + y2 )

3) (x – 1)3 – (x + 2)(x2 -2x +4) +3(x +4)(x – 4)

4) x(x + 1)(x - 1) – (x + 1)(x2 – x +1)

5) 8x3 - 5 (2x + 1)(4x2 – 4x + 1)

6) 27 + (x – 3)(x2 +3x + 9)

7) (x – 1)3 – (x +2)(x2 -2x + 4) +3(x +4)(x -4)

8) (x – 2)3 +6( x – 1)2 –(x +1)(x2 -x +1) +3x


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

1: Ta có:(left(x+3 ight)left(x^2-3x+9 ight)-left(x^3+54 ight))

(=x^3+27-x^3-54)

=-27

2: Ta có:(left(2x+y ight)left(4x^2-2xy+y^2 ight)-left(2x-y ight)left(4x^2+2xy+y^2 ight))

(=8x^3+y^3-8x^3+y^3)

(=2y^3)​


Đúng(1)
Nguyễn Hoàng Minh

(1,=x^3+270-x^3-54=-27\2,=8x^3+y^3-8x^3+y^3=2y^3\3,=x^3-3x^2+3x-1-x^3-8+3x^2-48=3x-57\4,=x^3-x-x^3-1=-x-1\5,=8x^3-5left(8x^3+1 ight)=-32x^3-5\6,=27+x^3-27=x^3\7,làm.ở.câu.3\8,=x^3-6x^2+12x-8+6x^2-12x+6-x^3-1+3x\=3x-3)


Đúng(3)

Bài 1: Giải những phương trình bên dưới đây1) x2- 9 = (x - 3)(5x +2)2) x3- 1 = (x - 1)(x2- 2x +16)3) 4x2(x - 1) - x + 1 = 04) x3+ 4x2- 9x - 36 = 05) (3x + 5)2= (x - 1)26) 9 (2x + 1)2= 4 (x - 5)27) x2+ 2x = 158) x4+ 5x3+ 4x2= 09) (x2- 4) - (x - 2)(3 - 2x) = 010) (3x + 2)(x2- 1) = (9x2- 4) (x + 1)11) (3x - 1)(x2+ 2) = (3x - 1)(7x - 10)12) (2x2+ 1) (4x - 3) = (x - 12)(2x2+ 1)


#Toán lớp 8
5


Xem thêm: Hải Phòng Đã Đầu Tư Ra Sao Cho Trường Thpt Chuyên Trần Phú Trong 10 Năm?

Nguyễn Lê Phước Thịnh

1:(Leftrightarrowleft(x-3 ight)left(x+3 ight)-left(x-3 ight)left(5x+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-3 ight)left(-4x+1 ight)=0)

hay(xinleft3;dfrac14 ight\)

2:(Leftrightarrowleft(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight)-left(x-1 ight)left(x^2-2x+16 ight)=0)